Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljplan; FANA, gnr 12, bnr 1132 m.fl. Tunvegen, Jakob Kjødes veg, gang- og sykkelveg. Tiltakshaver er Statens vegvesen og forslagsstiller er Multiconsult.

Detaljplanen for Tunvegen – Jakob Kjødesveg – Statsminister Michelsens veg har som formål å legge til rette for at samferdselsarealene kan opparbeides i tråd med vedtatt områdeplan for Paradis Sentrum.

Detaljplanen vil legge til grunn arealbruk i samsvar med områdeplanen for Paradis sentrum. Det kan bli mindre endringer mellom de ulike formålene. Endringer mellom formål kan knytte seg til optimaliseringer av veglinjene. Det kan også bli endringer i forhold til områdeplanen, hvor den permanente løsningen må tilpasses eksisterende situasjon.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte

Eventuelle innspill / kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 8. juli 2016 til Multiconsult v/Toril Amundsen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post toril.amundsen@multiconsult.no

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:

Statens vegvesen ved prosjekteringsleder Siren Tydal Eknes tlf. 55 51 64 23

– eller Multiconsult ved plankonsulent Toril Amundsen, tlf. 55 62 33 75

Reguleringsplanområde