Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Olaplassen masseuttak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for eiendom gnr. 45 og bnr. 21 i Midtre Gauldal kommune.

Planområdet er avsatt til område for landbruk, natur og friluftsliv i kommuneplanens arealdel. Tiltaket er et nytt masseuttak og inngår ikke i dette formålet. Det er derfor krav om konsekvensutredning, jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-9, 12-10, 1 ledd og § 4-2 med tilhørende forskrift. Det er utarbeidet planprogram for reguleringsplanarbeidet som nå legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Hensikten med planarbeidet er å gjøre klart et område for råstoffutvinning med trygg og forutsigbar drift. Ramlo Sandtak AS har vurdert grusressursen til å ha et samlet uttaksvolum på ca. 4,3 millioner kubikkmeter, og med et årlig uttak på ca. 107 500 kubikkmeter vil masseuttaket ha en driftstid på om lag 40 år.

Det vises til vedlagte høringsutkast av planprogram for ytterligere informasjon om planarbeidet.

Opplysninger om planarbeidet  kan også fås ved henvendelse til Multiconsult AS, ved Silje Wendelborg Fremo på telefon 73 10 34 10.

Innspill til oppstart og til planprogrammet sendes til Multiconsult, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim eller som e-post til swf@multiconsult.no innen 1.9.2015.