Varsen om oppstart av reguleringsplan for adkomstveg

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om oppstart av regleringsplanarbeide for ny veg mellom regulert boligområde på gnr 45/1 og 12 og fylkesveg 555. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Tiltakshaver er grunneierne Henry Nesse og Osvald Hammersland. De har i dialog med kommunen, tatt initativ til oppstart av dette planarbeidet. Det var forhåndskonferanse med kommunen 9. april 2015.Vegen er planlagt på egen eiendom, men det kan bli nødvendig å legge om eksisterende avkjørsler som følge av planen. Når det er laget et forslag til plan sendes det til kommunen for videre behandling.

For mer infor se vedlagt varslingsbrev.

Merknader og innspill blir vurdert i forbindelse med utabeidelse av plan og bestemmelser. Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til tiltakshaver v/ Henry Nesse tlf 97581252 eller Multiconsult v/Solveig Renslo tlf. 90167167.

Naboer og grunneiere blir varslt direkte. Eventuelle kommentarer/merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:
Multiconsult AS, v. Solveig Renslo, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller Solveig.Renslo@multiconsult.no

Høringsfrist: 25. september 2015.