Knutepunktsutvikling

Knutepunktsutvikling er et sentralt virkemiddel for å oppnå nasjonale mål om mer attraktive byer og tettsteder og lave utslipp. Vi blir flere, og flere…

12-12-2017

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i landskapet. Kulturminnene kan være flere tusen år gamle eller fra dagen i går. Et…

25-09-2017

Konsekvensutredninger

Plan- og bygningslovgivningen har bestemmelser om utarbeidelse av konsekvensutredninger (KU) for en rekke tiltakskategorier og arealplaner som inneholder utbyggingsformål. Tilsvarende bestemmelser gjelder også ved…

Kommunedelplaner

Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet kommunene har for å få en helhetlig arealdisponering med rammer og forutsetninger for ny arealbruk.

Reguleringsplaner

Gjennom reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven legges føringer for samfunnsutvikling og rammer for bruk, utbygging og vern. Planleggingen skal ivareta et omfattende regelverk og…

Prosessledelse og medvirkning

En god prosess med medvirkning fra interessenter er ofte en forutsetning for en god plan som aksepteres lokalt og dermed blir gjennomført. Plan- og…

Mulighetsstudier – tidlig fase

Ved planlegging av nye transportløsninger er det ofte nødvendig å gjøre behovsvurderinger, mulighetsstudier eller trasévurderinger før man igangsetter planlegging etter plan- og bygningsloven.

GIS-analyser

Et geografisk informasjonssystem (GIS) gir oss muligheten til å visualisere, analysere og forstå vår verden. GIS samler inn, analyserer og visualiserer alle typer geografisk…

By- og stedsutvikling

By- og stedsutvikling handler om å legge til rette for attraktive bosteder, tjenestetilbud og arbeidsplasser, fritid og kultur. By- og stedsutvikling er kontinuerlige prosesser…

Naturmangfoldloven i praksis

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning i Norge. Lovens formål er at mangfoldet og de naturgitte prosessene på land og i vann…

13-03-2017