1/4

Analyse av kollektivtilgjengelighet til Brakerøya i Drammen kommune | Ill.: Multiconsult

2/4

Visualisering Gjøvik Rådhus | Ill.: Multiconsult

3/4

Siktanalyser med bruk av 3D-informasjon om terrengformer og bygninger | Ill.: Multiconsult

4/4

Analyse av beste plassering av bussholdeplasser | Ill.: Multiconsult

GIS-analyser

Et geografisk informasjonssystem (GIS) gir oss muligheten til å visualisere, analysere og forstå vår verden. GIS samler inn, analyserer og visualiserer alle typer geografisk kartinformasjon.

Et godt beslutningsgrunnlag er ofte avhengig av gode, kvalitetssikrede data og gode kartanalyser. Det finnes svært mange kilder for stedfestede data som danner grunnlaget for gode og effektive beslutninger i en planprosess.

I Multiconsult bruker vi GIS (geografiske informasjonssystemer) til å samle inn, behandle (analysere) og formidle slike data. Multiconsult har et tverrfaglig, erfarent og engasjert miljø av GISbrukere, bl.a. geomatikere, arealplanleggere, naturforvaltere og samfunnsgeografer. Vi har satset på dette fagområdet ved å inngå en omfattende fribruksavtale hos Geodata AS som leverandør av bl.a. verdensledende GIS-programvare ESRI (ArcGIS), dataprosesseringsverktøyet FME og et omfattende bibliotek av data.

Rett kunnskap om innhold, kvalitet og hvordan man bør behandle geografiske data er viktig for et godt resultat. I Multiconsult har vi lang erfaring og svært god kjennskap til hva som finnes av data og hva som er mulig å få til. I tillegg til kjente datakilder kan vi tilby datafangst gjennom egne registreringsløsninger, eller fjernmåling med bruk av laser og foto fra droner. Vårt GIS-miljø bruker først og fremst programvare innenfor ESRI ArcGIS-familien. Denne softwaren bidrar til at vi kan tilby våre kunder effektiv datafangst, og det siste innen behandling, analyse og presentasjon av data. De siste årene har vi sett en økende etterspørsel og bruk av online-kart og 3D-presentasjon av kartdata. Dette har vi i flere sammenhenger brukt i kombinasjon med ArcGIS Online, ArcGIS Server og CityEngine. Vi opplever at våre kunder begeistres, og at kommunikasjonen med våre kunder forenkles ved bruk av moderne onlinekartløsninger.
I tillegg til programvare fra ESRI/ArcGIS bruker vi FME som er bransjens kraftigeste verktøy for behandling og
konvertering av ulike datatyper.

Ved behov henter Multiconsult ressurser fra sine datterselskap Analyse & Strategi og LINK arkitektur, og ressurser i tilgrensende fagmiljøer. Dette være seg ekspertise innen CAD, visualisering, BIM, trafikkmodellering, m.fl. dersom det er behov for dette. Ved behov styrker vi også kompetansen med spisskompetanse fra underleverandører. Vi er opptatt av å fremskaffe riktig informasjon med god kvalitet, og å formidle denne informasjonen på en effektiv og tydelig måte. Mulighetene er svært mange og vi kan skreddersy løsninger etter behov.

Tjenester

 • Nettverksanalyser av kollektivtilgjengelighet, sykkel, gange og bil
 • Lokaliseringsanalyser av f.eks. ambulansestasjoner
 • Arealberegninger ved grunnerverv
 • Optimal holdeplass-plassering for kollektiv
 • Flom-analyser
 • Trasévalg-analyse
 • Sol-/skyggeanalyser
 • Synlighetsanalyser
 • Space syntax
 • Masse-/volumberegninger
 • Overlay- og nærhetsanalyser
 • «Minste motstands vei»-analyser (least cost path)

I tillegg til GIS-analyser tilbyr vi databehandling (bearbeide data, konvertere, transformere, m.fl.), produksjon av temakart, presentasjon av data i 3D, presentasjon av data online, innsamling av data, m.fl.

Referanser

 • Lokaliseringsanalyse av plassering av ambulansestasjon, Helse Førde
 • Samlokalisering av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sine funksjoner, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Lokalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF og Drammen kommune
 • Stedsanalyse av Statsbygg sine eiendommer på Adamstuen/ Veterinærhøgskolen, Statsbygg
 • Beste plassering av bussholdeplasser langs Bussvei 2020 i Stavanger og Sandnes, Statens vegvesen
 • Intercity Østfold
 • Høyhastighetsutredningen, Oslo-Stavanger