Oversikt ferdig kommuneplankart for Kvinnherad | Plankart: Multiconsult

Kommunedelplaner

Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet kommunene har for å få en helhetlig arealdisponering med rammer og forutsetninger for ny arealbruk.

Arealbruken vurderes opp mot andre forhold i området enten det gjelder farer, restriksjoner eller bruk eller vern tilknyttet sjø, landskap eller det bebygde miljø. Kommunen må samordne og vurdere
alle interesser i kommunen. Arealdelen skal gjelde i minst 12 år, og vurderingene må derfor ses i et langsiktig perspektiv basert på alle interesser i kommunen og behov og prioriteringer fra kommuneplanens samfunnsdel.

Multiconsult tilbyr tverrfaglig og variert kompetanse til å gjennomføre hele planprosessen til arealdelen, eller deler av den. Vi har kompetanse på et bredt spekter av utrednings- og analyseoppgaver, som kan være nødvendige grunnlag for å avdekke arealbehov og prioriteringer. Vi har bred og lang erfaring i prosessledelse og forankring med beslutningstakere og kan bistå med prosjektledelse.
Vi kan gjennomføre tilpassede medvirkningsopplegg, f.eks. digital medvirkningsløsning, folkemøter og planverksteder. Multiconsult utarbeider også alle nødvendige plandokumenter som planprogram, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, konsekvensutredninger m.m.

Multiconsult har som mål i alle prosjekter at de skal bidra til å forbedre liv, vekst og utvikling. Vi bidrar til å realisere fremskritt og er med på å garantere en bærekraftig utvikling alle steder der våre tjenester er involvert.

Kompetanse

Multiconsult har solid tverrfaglig kompetanse innen alle fag som kan være aktuelle i utarbeidelse, revisjoner og sammenslåing av kommuneplaner og kommunedelplaner. Våre fag omfatter blant annet regional utvikling, by- og tettstedsutvikling, urbanisme, arkitekttjenester, landskapsarkitektur, konsekvensutredning, naturforvaltning, kulturminne/kulturmiljø, akvakultur, kystsoneplanlegging, samferdsel, VA- teknikk, akustikk, luftforurensing, bygg og anlegg, energibruk, miljø- og naturressurser, miljøgeologi, geoteknikk, GIS, ROS og prosjektstyring. Vi benytter oss
av oppdatert og aktuelt programvareverktøy til analyser, illustrasjoner, plankart og digital medvirkning.

Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring og alder. Aktuelle faggrupper er sivilarkitekter, arealplanleggere, geografer, biologer, naturforvaltere, arkeologer, sivilingeniører og ingeniører. Multiconsult vektlegger utvikling og etterutdanning av sine medarbeidere. Våre team blir skreddersydd for det enkelte oppdrag med medarbeidere og fagkompetanse som sammen fyller oppgaven.

Tjenester

Multiconsult gjennomfører, er rådgiver og bistår i tverrfaglige planprosesser på alle plannivåer etter plan- og bygningsloven. Våre kunder er både offentlige, halvoffentlige og private aktører.
Planprosesser kan være komplekse, uforutsigbare og tidkrevende. Multiconsult legger vekt på å utforme et plangrunnlag som er klart, lettlest, godt illustrert og i samsvar med plan- og bygningsloven. Multiconsult legger videre vekt på å ha god dialog med kunden og beslutningstakere, vi er løsningsorienterte og gjennomfører de rette aktivitetene til rett tid. Multiconsult utfører alle oppgaver tilknyttet utarbeiding av kommune(del)planer. Samfunnsansvar står sentralt i våre verdier. Vi ønsker å bidra med å planlegge og gjennomføre grep som sikrer en god utvikling av samfunnet.

Oppgaver og produkter

 • Planstrategi
 • Prosessledelse
 • Utrednings- og analyseoppgaver
 • Oppstart og planprogram
 • Idedugnad
 • Mulighetsstudie
 • Folkemøte
 • Digitale medvirkningsløsninger (PlanGIS)
 • Grunnlagsmateriale
 • GIS
 • ROS-analyser
 • Konsekvensutredning
 • Plankart
 • Bestemmelser og retningslinjer
 • Planbeskrivelse

Referanser

 • Kommuneplanens arealdel i Kvinnherad kommune
 • Kommunedelplan for Rong, Øygarden kommune
 • Kommunedelplan for Støren, Midtre Gauldal kommune
 • Kommunedelplan E6, Håggåtunnellen – Skjerdingstad, Melhus kommune
 • Rullering av arealdelen av kommuneplanen for Sirdal sør
 • Kommunedelplan med KU for E18 korridoren i sentrale Asker
 • Kommundelplan Sykkelstamvegen Stavanger — Forus — Sandnes
 • En rekke kommunedelplaner i forbindelse med større samferdselsprosjekter