1/3

Fornebu sentrum | Ill.: LINK arkitektur

2/3

Mulighetsstudie Sluppen | Ill.: Axion Visuals

3/3

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland, Multiconsult

Knutepunktsutvikling

Knutepunktsutvikling er et sentralt virkemiddel for å oppnå nasjonale mål om mer attraktive byer og tettsteder og lave utslipp. Vi blir flere, og flere av oss vil bo i byene. Dette fører til økt press på arealer og skaper økt transportbehov. For å løse denne utfordringen på en god og bærekraftig måte, er fortetting og knutepunktsutvikling viktige stikkord.

Et knutepunkt er mer enn et transportknutepunkt. Det er også en bymessig og kvalitativ samlokalisering av funksjoner. Utvikling av knutepunkt skal sikre god tilgjengelighet og transporteffektivitet for alle.

Multiconsult tilbyr helhetlig tenkning rundt det enkelte knutepunkt. Det er hensiktsmessig å dele knutepunktsutviklingen opp i mindre delprosjekter med egen organisering og eierskap. Målet er å finne riktig balanse mellom arealforbruk til byutvikling og til infrastruktur. Denne balansen kan oppnås med tett bygningsstruktur med robust infrastruktur, korte avstander, rik funksjonsmiks, sosial tetthet og inviterende og opplevelsesrike offentlige rom.

Kollektivknutepunkter må tilby effektive overganger mellom ulike kollektivlinjer og/eller andre transportformer. De må også bidra til riktig byutvikling og være en god møteplass for stedets innbyggere. Det er viktig å fortette arealene rundt knutepunktene. Fortetting betyr at flere får mulighet til å reise kollektivt, kollektivtransporten får bedre passasjergrunnlag og rutetilbudet kan styrkes.

For å utvikle gode knutepunkter er man avhengig av å involvere riktig kompetanse til riktig tid. Vår kompetanse omfatter alle relevante fag innenfor by- og tettstedsplanlegging, kollektivtransport og arkitektur. Vi har bred erfaring med alt fra konseptvalg til detaljering av hvert enkelt knutepunkt, samt selve byggeprosessen.

Vi har spisskompetanse innen mobilitet i by, med fokus på myke trafikanter og sammenhengen mellom kollektivtransport og mobilitet til fots. Vi besitter oppdatert kunnskap og erfaring, samt de mest innovative programvareverktøy til analyser, plandokumenter, illustrasjoner og digital medvirkning.

Typiske tjenester

 • Prosessledelse
 • Mobilitetsanalyser
 • Mulighetsstudier
 • Stedsanalyse og landskapsanalyser
 • Regionale planer
 • Kommune- og kommunedelplaner
 • Regulerings- og byggeplaner
 • Volumstudier
 • ROS-analyser
 • Konsekvensutredninger
 • 3D-prosjektering
 • GIS-baserte analyser

Referanser

 • Bybanen i Bergen, prosjektering. Hordaland fylkeskommune
 • Bussveien Stavanger, detaljregulering. Statens vegvesen
 • Sluppen i Trondheim, mulighetsstudie for byutvikling. Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Kjeldsberg Eiendom
 • Metrobuss Tromsø, utredning. Tromsø kommune
 • Fornebubanen, prosjektering. Fornebubanen
 • Lierstranda, knutepunktsutvikling. Bane Nor Eiendom og Drammen og Lier kommuner
 • Mjøndalen og Hokksund stasjoner, knutepunktsutvikling. Bane NOR
 • Fornebu sentrum, masterplan og områderegulering. Koksa Eiendom/KLP Eiendom
 • Trikkens rolle i Oslo, mobilitetsanalyse. Ruter
 • Hvordan utnytte potensialet i selvkjørende biler? Scenarioanalyse. Ruter