1/5

Den nye Fjordbyen Lier og Drammen | Foto: Digno

2/5

Eidsvåg – visjoner for sentrum | Ill.: Multiconsult

3/5

Nordre Jarlsberg Brygge | 3D-illustrasjon: Rune Tobiassen

4/5

Knarvik – fortetting og volumstudie | 3D: Multiconsult

5/5

Eidsvåg – stedsanalyse, sammenstilling av tema | Ill.: Multiconsult

By- og stedsutvikling

By- og stedsutvikling handler om å legge til rette for attraktive bosteder, tjenestetilbud og arbeidsplasser, fritid og kultur. By- og stedsutvikling er kontinuerlige prosesser som for planleggere kan omfatte analyser av stedets kvaliteter, vurdering av potensial for utvikling og behov for vern.

Multiconsult utvikler planleggingsstrategier og utbyggingsstrategier, gjennomfører medvirkningsprosesser og utarbeider plandokumenter etter plan- og bygningsloven i form av reguleringsplaner, kommunedelplaner eller kommuneplaner.

Multiconsult har et tverrfaglig miljø som dekker de fleste oppgavene som faller inn under by- og stedsutvikling. Vårt overordnede mål er å skape verdier for våre oppdragsgivere og samfunnet, og bidra til miljømessig gode og gjennomførbare løsninger.

Multiconsult har lang erfaring innen by- og stedsutvikling med solid og flerfaglig kompetanse på området. Våre fag omfatter blant annet arealplanlegging, landskapsarkitektur, samferdsel, VA-teknikk, bygg og anlegg, energibruk, miljø- og naturressurser. I de enkelte oppdrag skreddersyr vi team av medarbeidere med fagkompetanse som sammen fyller oppgaven.

Tjenester

Multiconsult bistår i by- og stedsutvikling på alle nivå i prosessen, det være seg i byområder, tettsteder eller grender. Noen produkter vi utarbeider:

 • Stedsanalyser – fysiske og sosiale strukturer og sammenhenger, kvaliteter og identitet
 • Landskapsanalyser – landskapskarakter, funksjonalitet, tilstand, estetikk
 • Mulighetsstudier – prinsipper, konsepter, scenarioutvikling og ideskisser til utvikling og utforming av områder
 • Områdeplaner – overordnede føringer for videre reguleringsarbeid i større områder
 • Lokaliseringsstudier – strategisk og funksjonelt
 • Områdeprogram /strategiprogram – føringer for videre planarbeid
 • Kvalitetsprogram, formingsveileder – veileder for utforming og gjennomføring av intensjoner og krav i reguleringsplan
 • Volumstudier – utbyggingsvolum, funksjoner, høyder, sol- og skyggestudier

De fleste oppgavene er i tidlig fase av en planprosess og utarbeides enten som selvstendig dokumentasjon eller som del av planmateriell som skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Referanser

 • Områdeprogram Aktivitetsbyen gamle Fredrikstad, Fredrikstad kommune
 • Mulighetsstudie Vårheia, Bergen kommune
 • Stedsanalyse og strategiplan Eidsvåg sentrum, Nesset kommune
 • Mulighetsstudie Tonstad, Sirdal kommune
 • Områdeplan Stoa Næringspark, Arendal kommune
 • Campus Ås. Reguleringsplan for langsiktig utvikling av universitetet, Ås kommune
 • Nordre Jarlsberg brygge. Transformasjon av Sande Paper Mill til 1 600 boliger og næring, Sande kommune
 • Hamar stadion. 60 000 m2 næring og bolig. Hamar kommune
 • Reguleringsplan Hillevåg næringspark, Stavanger kommune
 • Reguleringsplaner Damgårdsundet og Solheimsviken. Transformasjon fra industriområde til bolig og næring. Bergen kommune
 • Områdeplan Knarvik sentrum. Transformasjon og byutvikling av industri- og næringsområde. Lindås kommune