1/2

Åpne møter og verksted for dialog | Ill.: Multiconsult

2/2

Befaring for felles forståelse | Foto: Multiconsult

Prosessledelse og medvirkning

En god prosess med medvirkning fra interessenter er ofte en forutsetning for en god plan som aksepteres lokalt og dermed blir gjennomført. Plan- og bygningsloven krever også at det skal legges til rette for medvirkning. Det er mange faser av en planoppgave, og det kreves ulik grad av medvirkning og ulike prosesser i de forskjellige fasene og for ulike oppgaver.

Det vil alltid være mange aktører, fra utbyggere og offentlige myndigheter til interessegrupper og berørte naboer. God informasjon, dialog og forståelse mellom aktørene prioriteres i våre oppdrag. Grupper som krever spesiell tilrettelegging,slik som barn og unge, skal også sikres aktiv medvirkning. Multiconsult kjenner arbeidsmetoder for prosessledelse og medvirkning, og har trening i å utarbeide informasjonsmateriell og å lede strukturerte konstruktive møter og gruppearbeid, verksted, scenarioutvikling og workshops med alle aktuelle aktører.

Multiconsult har bred erfaring fra prosessledelse. Vi har også erfaring med prosjektutvikling og kreative faser i samarbeid med offentlige og private oppdragsgivere. Vi er vant med å følge opp, bistå i utviklingsprosjekter og informere berørte og interesserte parter, aktører i bransjen og offentlige myndigheter. Flere myndighetskrav gjør at prosessledelse og medvirkning er en viktig del av plan- og utviklingsprosjekt. Plan- og bygningsloven krever medvirkning i arealplaner, myndigheter for sikkerhet, beredskap, forvaltning og vern skal involveres og berørte naboer skal høres. Medvirkning kan skje gjennom skriftlig informasjon som annonser og brev, i åpne møter og verksted, eller gjennom seminarer med aktuelle aktører.

Medvirkning

Befolkningen og ulike brukergrupper på et sted har ofte et ønske om å få delta i plan- og utviklingsprosesser, og å få komme med i prosessen så tidlig som mulig. En deltakelse fra brukerne på et tidlig stadium vil kunne gi viktige bidrag til planarbeidet og ikke minst forankring og eierskap til et prosjekt. En god oppstart vil kunne skape begeistring, engasjement og være utløsende for positiv omtale og tilhørighet til hele prosjektet.

Plan- og utviklingsprosesser kan være komplekse og tidkrevende prosesser. For å sikre en effektiv behandling legger vi vekt på å utforme materiale som er klar, lettlest, godt illustrert og i samsvar med myndighetenes krav. Vi har lang erfaring med å utarbeide godt informasjonsmateriell, alt fra brev og møteinvitasjoner til brosjyrer, kart- og 3D-skisser, informasjonsvideoer og andre illustrasjoner.

Våre prosessledere har oppmerksomhet på de ulike aktørene slik at disse kan få god dialog. I møter og verksted legges det til rette for gjensidig forståelse og samarbeid mot målet for den enkelte samlingen. Et av målene er å få en variert og effektiv arbeidsprosess. Multiconsult legger videre vekt på å ha god dialog med kunden og offentlige myndigheter, være løsningsorienterte og gjennomføre de rette aktivitetene til rett tid.

Referanser

  • Kommeplanens samfunnsdel, Eigersund kommune. Prosess- og prosjektledelse, medvirkningsworkshop.
  • Nordre Jarlsberg Brygge. Transformasjon fra industri til tettsted. Postkortundersøkelse, folkemøter og presentasjoner
  • Stoa næringspark, Arendal kommune. Idedugnad, scenarioutvikling og spørreundersøkelse til lag og organisasjoner
  • Sentrumsplan Meråker, prosess over 3 år, møter med interessegrupper, folkemøter, idédugnader, temamøter med politikere
  • Mulighetsstudie Fagerlia-Grova, reiselivsprosjekt, møter med grunneiere, næringsliv, investorer og politikere
  • Tryvann Vinterpark, iht Markaloven i Oslo. Informasjonsmøter og aktiv jobbing mot beslutningstakere for å sikre fremdrift
  • Vegprosjekter for Statens vegvesen. Informasjonshefter, planer for medvirkningsprosess, 3D-illustrasjoner, videoer, internettpresentasjoner