1/3

Dobbeltspor Kleberget–Såstad. Illustrasjon gjennom foreslått landskapsvernområde | 3D: Multiconsult

2/3

Holmenkollen nasjonalanlegg | 3D-modell: Grindaker

3/3

Illustrasjon av veglinjer. E6 Ringebu | 3D-ill.: Multiconsult

Konsekvensutredninger

Plan- og bygningslovgivningen har bestemmelser om utarbeidelse av konsekvensutredninger (KU) for en rekke tiltakskategorier og arealplaner som inneholder utbyggingsformål. Tilsvarende bestemmelser gjelder også ved søknader om tiltak etter annet lovverk, som for eksempel energiloven og forurensningsloven. Multiconsult bistår kunder med konsekvensutredninger innenfor alle fagområder.

Tverrfaglig kompetanse, oversikt over regelverket, god kommunikasjon og kvalitet i leveransene er viktig for å få utredninger som tilfredsstiller de ulike fagmyndighetens krav. Dette muliggjør effektive plan- og søknadsprosesser uten unødvendige forsinkelser.

Multiconsult har omfattende erfaring i utarbeidelse av konsekvensutredninger. Referanselisten er særlig lang for samferdselsanlegg, kraftlinjer og energiproduksjon. Vi har også utredet en rekke prosjekter innenfor eiendomsutvikling, industri, massetak, golfbaner, avfallsdeponier og forsvarsanlegg. I arbeidet med konsekvensutredninger vektlegger vi å bruke anerkjente metoder som gir en mest mulig objektiv framstilling.

Vi legger også stor vekt på å utarbeide en oversiktlig sammenstilling av resultatene og vurderinger av måloppnåelse som skal munne ut i en anbefaling. Dette er viktig for å synliggjøre de ulike valg som beslutningstakerne står overfor. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn og alder. Aktuelle faggrupper er sivilarkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, geografer, biologer, naturforvaltere, sivilingeniører og ingeniører. Multiconsult vektlegger utvikling og etterutdanning av våre medarbeidere.

I de enkelte oppdrag skreddersyr vi team av medarbeidere med fagkompetanse som sammen fyller oppgaven. Teamet blir koordinert og ledet av Multiconsult sin oppdragsleder. Ved behov styrker vi kompetansen med spisskompetanse fra underleverandører.

Tjenester

Multiconsult kan bistå med både delutredninger og komplette konsekvensutredninger. Vi dekker alle faser, fra avklaring av utredningsplikt, kreativ fase med undersøkelse av
utbyggingsalternativ, utarbeidelse av plan-/utredningsprogram, gjennomføring av utredningene med feltarbeid, analyser og rapportering og til utarbeidelse av plan-/søknadsmateriell. Våre kunder er både offentlige og private aktører. Vi kan også bistå våre kunder med prosessledelse, myndighetskontakt, informasjonsmøter og utarbeidelse av informasjonsmateriell gjennom hele utredningsprosessen.

Referanser

  • E18 Ørje-Riksgrensen. Statens vegvesen Region øst, Marker kommune
  • Nytt dobbeltspor Kleberget–Såstad. Jernbaneverket Utbygging, Moss og Rygge kommuner
  • Sola Airport Arena Sømmevågen II AS, Sola kommune
  • Hennøy/Marafjellet Vindpark. Vestavind kraft AS, Bremanger kommune
  • Stordalen kraftverk. Statskog SF, Storfjord kommune
  • 420 kV kraftlinje Balsfjord-Hammerfest. Statnett SF
  • Mongstad næringsområde. Mongstad eiendom AS, Mongstad administrasjon AS og Mongstad Vekst AS. Lindås kommune
  • Reguleringsplan Holmenkollen nasjonalanlegg. Idrettsetaten, Oslo kommune
  • Reguleringsplan Campus Ås. Statsbygg, Ås kommune
  • Recycling Center Karmøy. Hydro Aluminium, Karmøy kommune