Dam Kistefoss nedstrøms | Foto: Multiconsult

Dam Kistefoss

Rehabilitering av dam

Dam Kistefoss i Heggedal i Asker kommune ble bygget 1918 som kraftverksdam for Heggedal Uldvarefabrik. Dammen er 35 m lang og med total høyde 8 m og plassert i bruddkonsekvensklasse 2. Rehabiliteringsarbeidene har bestått i å etablere fangdam, nye ledevegger og 2,1 meter påstøp på oppstrøms side samt på damkrone. I tillegg har det blitt bygget en ny gang- og sykkelbro over dammen i betong.

Løsning av oppdraget

Multiconsult sto innledningsvis for forprosjekt, teknisk plan og søknad om midlertidig nedtapping til NVE, miljø og arealplan samt byggesaksbehandling for bru til kommunen. I tillegg har Multiconsult utført miljøgeologiske undersøkelser av bunnen i magasinet, marin-biologiske søk nedstrøms dammen og håndterte bevaring av rødlistearter. I byggefasen utførte Multiconsult SHA-, prosjekterings-, miljø-, sedimentsmåling- og kontrolløroppgaver i byggefasen. Dette inkluderte også geologiske undersøkelser og vurdering av fangdam.

Våre tjenester

  • Teknisk plan for dam-rehabilitering
  • Byggeoppfølging
  • Miljøgeologiske undersøkelser
  • Byggesaksbehandling
  • Uavhengig kontroll av utførelse