1/4

Oversiktsbilde | Foto: Multiconsult

2/4

Komprimering av filtersone | Foto: Multiconsult

Multiconsult vannkraft Energi

3/4

Namsvassdammen, eksisterende betongdam | Foto: NTE Energi AS

4/4

Namsvassdammen, eksisterende betongdam sett fra nedstrøms side | Foto: NTE Energi AS

Namsvassdammen

Bygging av ny asfaltkjerne steinfyllingsdam med omløpstunnel

Eksisterende dam Namsvatn er en kombinert hvelv- og platedam med massivdammer ved vederlagene. Dammen sto ferdig i 1951 og demmer et
magasinvolum på 458 mill. m3.

Dette er det øverste av magasinene i Namsen og fører vann sørover . Dammen skal nå erstattes av en ny steinfyllingsdam for å tilfredsstille nye krav til damsikkerhet.

Løsning av oppdraget

Utarbeide underlag for valg av teknisk løsning for godkjennelse av NVE. Utarbeide forespørselsdokumenter for dam med omløp, luke og minstevassføringsarr. Utarbeide arbeidstegninger for dam m/ omløp.

Byggeledelse og kontroll under bygging.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektering fyllingsdam
  • Prosjektering omløp
  • Prosjektering luker
  • Minstevassføringsarr.
  • Planlegging i forbindelse med tiltak for gammel dam
  • Byggeledelse og kontroll under bygging