1/2

Utkast til grøntplan | Foto: Multiconsult

2/2

Yngle-/leveområde for amfibier i dam i området | Foto: Multiconsult

Restaurering av Haugdammen

Forprosjekt og underlag for konsesjonspliktvurdering

Enebakk kommune skal gjenoppbygge Haugdammen som damkonstruksjon på Flateby. Prosjektet har to hovedformål: fordrøyning av vannføringer i nedbørs-perioder i forbindelse med utvidelse av boligområder, samt forskjønnelse av området. Dammen skal etablere et vannspeil som vil inngå som stort, sentralt element i et større grøntområde. Flomløpet i dammen utformes slik at vannstanden stiger ved flom og slippes sakte ned når flommen kulminerer. Dermed dempes flomtoppen nedstrøms dammen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeidet forprosjekt og underlag for NVEs vurdering av hvorvidt tiltaket er konsesjonspliktig. Arbeidet var tverrfaglig, og omfattet utredning av muligheter for fordrøyning; utredning av biologisk mangfold; og utarbeidelse av grøntplan for ivaretakelse av miljø, landskap og friluftsliv.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av forprosjekt
  • Utarbeidelse av grunnlag for konsesjonspliktvurdering
  • Flomberegning
  • Utredning av fordrøyningsmuligheter
  • Miljø-og landskapsanalyse av damrestaurering
  • Naturmiljøutredning (vegetasjon, vilt og amfibier)
  • Tilpasning av landskap til friluftsliv og ferdsel