1/2

Omlegging av overvannsledning | Foto: Ivar T. Haga, Multiconsult

2/2

Utvasking rundt eksisterende kum | Foto: Ivar T. Haga, Multiconsult

E6 Hvam – Gardermoen N.

Registrering og tiltaksplan – stikkrenner og overvannsledninger

Multiconsult er engasjert av Statens Vegvesen for kartlegging, dimensjonering og prosjektering av stikkrenner tilknyttet E6 på strekningen Skedsmovollen til Langelandsfjellet. Stikkrennene skal kartlegges og vurderes med hensyn til tilstand og kapasitet. Videre inngår prosjektering av tekniske løsninger for utskiftning og renovering av stikkrenner langs samme trase, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag.

Strekningen er delt inn i tre parseller:

Parsell 1: Kløfta – Langelandsfjellet (ferdigstilt)

Parsell 2: Grankrysset – Kløfta (pågående)

Parsell 3: Skedsmovollen – Grankrysset

Totalt dreier det seg om omlegging og renovering av ca. 7,7 km med overvannsledninger i dimensjon ø300 – 1400 mm.

Løsning av oppdraget

Tilstandsvurderinger ble utført på bakgrunn av befaringer i felt og innvendig rørinspeksjon av overvannledninger, samt hydrologiske og hydrauliske beregninger for hver stikkrenne / overvannsystem.

Det ble utarbeidet tilstandsrapporter og tiltaksplaner med alternative løsningsforslag for hver parsell, samt utarbeidet konkurransegrunnlag. Flere steder har det vært nødvendig med utskiftning av ledninger og kummer grunnet særlig dårlig strukturell tilstand eller hydraulisk kapasitet. Store deler av overvannsystemene er renovert med strømpe.

Våre tjenester

  • Tilstandsrapporter
  • Tiltaksplaner
  • Kostnadsestimat
  • Arbeidstegninger og konkurransegrunnlag