1/3

Dam Olstappen - oversikt | Foto: Egen eiendom

2/3

Dam Olstappen – Nedstrøms side | Foto: Egen eiendom

3/3

Eksisterende segmentluke, nedstrøms side | Foto: Egen eiendom

Dam Olstappen

Oppgradering

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har etter revurdering av Dam Olstappen fått pålegg om å øke flomkapasiteten samt bedre dammens stabilitet.

Multiconsult har utarbeidet nye flomberegninger og teknisk plan for oppgradering av dammen, inkl. løsningsforslag for at dammen skal tilfredsstille krav til stabilitet og flomkapasitet. Byggherren ønsket videre at Multiconsult utarbeidet forespørsler for hhv. BA og Maskin, samt komplett arbeidsunderlag for BA-entreprenøren.

Løsning av oppdraget

For å bedre stabiliteten av dammen, må eksisterende lamelldam støpes på vha. innvendig påstøp langs noen av pilarene. Deler av dammen må rives for å kunne etablere et nytt flomløp, samt at det må støpes 1 ny pilar og støpes på 1 eksisterende pilar, begge deler i forbindelse med ei ny segmentluke. Eksisterende segmentluke byttes ut, i tillegg må en del BA-tekniske løsninger endres for å på plass ny luke og oppstrøms avsteng. Støttemurer på begge sider av dammen heves for å unngå overtopping. I tillegg skal deler av eksisterende betongkonstruksjoner rehabiliteres.

Våre tjenester

Multiconsult har bistått med:

  • Utarbeidelse av flomberegninger og teknisk plan for dammen, og 6 oppstrøms magasiner inkl. løsningsforslag
  • Utarbeidelse av forespørselsdokument for Bygg- og anleggstekniske fag
  • Utarbeidelse av forespørselsdokument for hydromekaniske fag (luker, varegrind, rør)
  • Prosjektering av dam og nytt flomløp, inkl. utarbeidelse av arbeidstegninger