Dam Storvatn | Foto: Multiconsult

Rehabilitering av dam Storvatn

Rehabilitering av eksisterende fyllingsdam

Multiconsult er involvert i teknisk plan, detaljprosjektering og oppfølging med rehabilitering av Storvatn dam. Dammen er en 12 m høy, klasse 2 fyllingsdam som ligger i Gausvik, Harstad kommune, Troms. Dammen er fra 1920-tallet og ble rehabilitert på slutten av 1980-tallet. Dammen er delvis plassert på løsmasser. Siden dammen ble rehabilitert, er det oppdaget flere avvik knyttet til lekkasjer. Senere er det også identifisert artesisk overtrykk i damfundamentet.

Løsning av oppdraget

Multiconsults tjenester inkluderer supplerende geotekniske grunnundersøkelser, overvåkning, datatolkning, stabilitetsvurdering og prosjekteringstiltak for å rehabilitere dammen. Flomløpet og luker er også rehabilitert.

Våre tjenester

  • Teknisk plan
  • Anbudsdokumenter
  • Geoteknisk grunnundersøkelse
  • Oppfølging under bygging