Energi Prosjekt Fjernvarme distribusjonsanlegg

Utendørs fjernvarmerør | Foto: Multiconsult

Bioenergi, fjernvarme og energieffektivisering

Multiconsult er en ledende aktør innenfor rådgivning, prosjektering og byggeledelse av bioenergi, fjernvarme og energieffektivisering.

Bioenergi

Potensialet for ytterligere bærekraftig utnyttelse av bioenergi er betydelig. Bioenergi i ulike former kan dekke stasjonært varmebehov, være innsatsfaktor i kombinert kraft-varmeproduksjon og til drivstoff i transportsektoren.

Multiconsult gjennomfører markedsstudier, verdikjedeanalyser, forprosjekter og detaljprosjektering av bioenergiløsninger for offentlige og private aktører. Multiconsult kan bistå kunden med analyser og prosjektering av biovarmeanlegg, kraft-varmeanlegg, biogassanlegg inkludert oppgraderingsanlegg og teknologistudier knyttet til framtidensbioenergianlegg.

Fjernvarme og kjøling

Multiconsult er en ledende aktør innenfor rådgivning, prosjektering og byggeledelse av fjernvarme og fjernkjøling i Norge. Selskapet besitter solid erfaring innen alle aktuelle fagområder og bistår med alt fra enkeltstående varme-og kjøleløsninger til store fjernvarme- og fjernkjøleanlegg.

Multiconsult tilbyr rådgivning til både offentlige og private kunder innenfor produksjon, distribusjon og bruk av fjernvarme og fjernkjøling. Selskapets konsulenter har lang erfaring med termisk energi, og tilbyr tjenester i både små og store oppdrag og i alle prosjektfaser.

Multiconsult har lang erfaring som rådgiver for alle landets store fjernvarmeselskaper, og utfører markedsanalyser, analyser knyttet til rammebetingelser, due-diligence, mulighetsstudier, forprosjekt, konsesjonssøknader, detaljprosjektering, kontrahering, analyser av fjernvarmenettet og byggeledelse. Multiconsult bistår både offentlige og private utbyggere med innkjøp av ferdig varme på lange kontrakter inkludert valg av fornybar varmekilde og tekniske løsninger, støttesøknader til Enova og hele innkjøpsprosessen.

Energieffektivisering

Energieffektivisering og ny teknologi er de viktigste aktiviteter på veien mot lavutslippssamfunnet. Multiconsult har lang erfaring med energieffektiviseringsprosjekter for offentlige og private kunder innen bygg og eiendom, industri og anlegg. Dette inkluderer energioppfølging, energiledelse, analyser og gjennomføring av tiltak med kjent og ny teknologi. Multiconsult finner løsninger som gir reduserte kostnader og resulterende klimagassutslipp for kunden gjennom tverrfaglig ekspertise.

Energieffektive løsninger vil alltid ligge til grunn ved nybygg og rehabiliteringer, derfor bistår Multiconsult utbygger til å finne riktig ambisjonsnivå, enten om det knyttes til energimerke, klassifiseringssystemer som passivhus, BREEAM, eller opp mot primærenergi eller CO2- avtrykk.