1/2

Trovåg Settefiskanlegg | Ill.: Multiconsult

2/2

hall0 innvendig | Foto: Espen Fjeldtvedt

Settefiskanlegg Bremnes Seashore

RAS-anlegg i Trovåg

Bremnes Seashore AS etablerer nytt RAS-anlegg for laks i Trovåg, Vindafjord kommune. Anlegget er ei utviding av eksisterande gjennomstraumsanlegg på lokaliteten. Multiconsult er ansvarlig for detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden for RIAkva (rør- og prosessteknisk), RIB, RIVeg, RIVA, samt prosjekterings- og byggeledelse. Anlegget er i full drift i heile byggefasen, noko som krev god planlegging, sikker utføring og strenge tidsfristar.

Prosjekt er gjennomført med delte entrepriser.

Ved ferdigstilling har lokaliteten konsesjon på 7,5 mill. laksesmolt à 180 g årleg.

Løsning av oppdraget

På grunnlag av produksjonsplanar har Multiconsult utarbeida kravspesifikasjoner for resirkuleringsanlegg, gjennomført tilbudsutlysning og evaluering av ulike leverandørar sine løysingar.

Layout for bygningsmassen er deretter etablert med tanke på HMS, hygienekrav, logistikk, energieffektivisering konstruksjonsvennlighet og FDV.

Vidare har Multiconsult detaljprosjektert, utarbeida beskrivelsar og forespørslar for øvrige entrepriser.

Multiconsult har tett dialog med byggherre i byggefasen, i tillegg til oppfølging av entreprenører i byggefasen og byggeledelse for alle fag.

Totalt omfang er på over 15.000 m2 grunnflate, fra klekkeri til postsmolt. Smittehygiene og minimalisering av risiko har høg prioritet og produksjonen vert difor etablert i separate produksjonshallar med eigne RAS-anlegg. Klekkeri, startfôring, påvekst og 2 hallar for postsmolt ver etablert i 5 byggetrinn. Nytt administrasjonsbygg med visningsareal, fylling i sjø, kai, sjøvannsinntak og avløp samt nye tilkomst- og omkjøringsveier med opparbeidde uteområde gjer etableringa til eit svært komplekst prosjekt.

Våre tjenester

  • Konseptutvikling
  • Funksjon – og ytelsesbeskrivelser
  • Tilbudsutlysning og evaluering
  • Detaljprosjektering
  • Håndtering av 3D-modell, inkl. tverrfaglig koordinering og kollisjonskontroll
  • Byggeledelse