1/3

Marine Harvest Norway – settefiskanlegg Steinsvik | Foto: Multiconsult

2/3

Byggeperiode Steinsvik settefiskanlegg | Foto: Multiconsult

3/3

Fiskekar Steinsvik settefiskanlegg | Foto: Multiconsult

Settefiskanlegg Marine Harvest i Steinsvik

RAS-anlegg i Steinsvik

Marine Harvest Norway AS har etablert setjefiskanlegg for laks basert på RAS-teknologi i Steinsvik i Volda kommune.

Anlegget består av to separate bygg på til sammen 8.000m2. «Sørbygget» inneholder klekkeri, startfôring og RAS-anlegg i påvekstavdelingen, samt rom for sortering, laboratorium, kontrollrom, garderober, sluser, etc. «Nordbygget» er etablert på sjøfylling og inneholder to RAS-avdelinger for påvekst, sortering/vaksinering, kontrollrom, administrasjonslokale, etc.

Som en del av etableringen ble flere bygg og installasjoner på området revet. Multiconsult har vært involvert i prosjektet fra tidlig plan til oppstart av anlegg og produksjon.

Ved ferdigstillelse har anlegget kapasitet på 7 mill. laksesmolt à 250 gram årlig.

Løsning av oppdraget

Multiconsult hadde oppdraget med å utarbeide forprosjekt for anlegget i Steinsvik. I tett samarbeid med med arkitekt og oppdragsgiver ble viktige føringer for anlegget satt og kostnadskalkyler for anlegget ble utarbeidet.

I tidligfase i prosjektet var Multiconsult ansvarlig for søkeprosess mot lokale og nasjonale myndigheter, og utarbeidet reguleringsplan for etableringen og var SØK for prosjektet. Etablering av anlegget krevde riving av eksisterende anlegg, utfyllingsarbeid i sjø, ny kai, alle tekniske fag samt arkitektfagene for stålbygg og prosjektering av akvateknisk prosessanlegg.

Multiconsult har hatt prosjekteringsansvar innenfor arkitekt, bygg, akva og ventilasjon samt prosjekteringsledelse med koordinering av alle fag. Multiconsult har også hatt BIM-ansvar med modell-kontroll for alle fag.

Multiconsult har i tillegg til prosjektering utarbeidet tilbudsdokument på aktuelle fag. Marine Harvest sitt anlegg i Steinsvik var ved etablering et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg innenfor RAS-teknologi.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av reguleringsplan
  • Detaljprosjektering og koordinering av prosjektering
  • Utarbeidelse av anbudsdokument
  • Akvateknisk prosjektering og koordinering
  • Håndtering av 3D-modell
  • Tverrfaglig kollisjonskontroll