Ny adkomstveg/støttemur | Foto: Andreas Wendt

Settefiskanlegg Fjæra

Veg, vann og avløp, samt samferdselskonstruksjoner

For realisering av nytt settefiskanlegg i Fjæra (totale byggeomkostninger 350 MNOK) var det behov for oppgradering av eksisterende kommunale veier og omfattende grunnarbeider, bl.a. etablering av rasvoll mot stein- og snøskred.

Konkret for deloppdraget gjaldt utarbeidelse av forprosjekt, detaljprosjektering og anbudsdokumenter for:

 • ny tilkomstveg og opprusting av kommunal veg
 • bygging av rasvoll og justering av terrengoverflate
 • støttemurer
 • overvannshåndtering, vann og avløp
 • oppgradering av eksisterende stålbjelkebru
 • SHA-plan

Løsning av oppdraget

I første omgang ble det utarbeidet et forprosjekt for å definere omfang av veg- og grunnarbeider for tilgjengelighet av nytt anlegg i både drifts- og anleggsperioden. Forprosjektet synliggjorde behov for:

 • oppgradering av eksisterende stålbjelkebru med hensyn til bæreevne og profil
 • etablering av ny tilkomstveg fram til oppdrettsanlegg, samt støttemur og flomsikring mot elv
 • oppgradering av eksisterende kommunal veg

I detaljprosjekteringen ble det utarbeidet anbudsdokumenter/arbeidstegninger for en trinnvis utbygging av infrastruktur for anleggs- og driftsperioden.

Våre tjenester

 • Reguleringsplan
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjektering terreng-utforming, veg, VA, samferdselskonstruksjoner
 • Utarbeiding anbuds-dokumenter
 • Evaluering av tilbud
 • Oppfølging i byggeperioden