1/2

Bjørsvik Settefiskanlegg. Byggjetrinn 2 mellom hall og fjell | Foto: Multiconsult

2/2

Karhall i eksisterande hall | Foto: Multiconsult

Settefiskanlegg Lerøy

Gjennomstrømingsanlegg - Bjørsvik

Anlegget er etablert på ein tidlegare mølletomt, med inntaksvatn frå Husdalsvatnet i Lindås kommune. Anlegget produserer aure for utsett i sjø til Lerøy sine anlegg.

Multiconsult har hatt ansvaret for prosjektering og byggjeleiing av ei svært utfordrande utbygging. Føresetnad for utbygging var kontinuerlig produksjon og svært utfordrande anleggsområde med lite areal tilgjengeleg.

Utbygginga er gjord i to steg. Første steg å etablere sjøfylling og produksjonshall på den, medan andre steg med bygging i 2017/2018 inneheld sanering av tidlegare
produksjonshallar og etablering av produksjonshall nr 2 på same området. Steg 2 føregår mellom ny sjøfylling og fjellskrent.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført prosjektering og prosjekteringsleiing med koordinering av alle fag, samt levert byggjeleiing. Prosjektet inneber m.a. av riving av eksisterande anlegg, utfyllingsarbeider i sjø, ny kai, fjellsikring, alle tekniske fag samt arkitektfaga for stålbygg og prosjektering av akvateknisk prosessanlegg inntak og avløp, energianlegg, fisketransport, røyrteknisk etc.

Multiconsult har og stått for byggeleiing og vore SØK i prosjektet.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering og koordinering
  • Utarbeiding av anbodsdokument og kontraktar
  • Akvateknisk prosjektering og koordinering
  • Håndtering av 3D-modell
  • Tverrfagleg kollisjonskontroll
  • Byggjeleiing