Velkommen til Haakonsvern Orlogsstasjon | Foto: Multiconsult

Velkommen til Haakonsvern Orlogsstasjon | Foto: Multiconsult

Haakonsvern Orlogsstasjon – Infrastruktur og fjernvarme

Fornyelse og oppgradering for deler av den tekniske infrastrukturen pga. oppnådd levealder på VA -anlegg, EL-anlegg og trafoer. Forprosjekter med tilrettelegging for økt kapasitet og ny bebyggelse.

Detaljprosjektering av nytt hovedinntak for vannforsyning til marinebasen via sjøledning frem til nytt ventilhus. Tilkobling til eksisterende VA -nett på landsiden. Detaljprosjektering av ca. 900 m kabel- og grøftetrase langs vei og gjennom fjellanlegg. Forprosjekt infrastruktur i MTB-havn området.

Forprosjekt for videre utbygging av distribusjonsnettet for fjernvarme fra 12 til 35 bygg/ anlegg og for fjernkjøling (frikjøling) til kontorbygg og fjellhaller. Plassering av ekstra varmesentral og sjøvannsledning/-inntak.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i alle faser av prosjektet i tett samarbeid med brukere, byggherre, entreprenør og byggeledelse. Kontrahering av entreprenør. Oppfølging i utførelsesfasen.

Omfatter flere oppdrag og faser med forskjellig lokalisering på Haakonsvern.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse/koordinering
 • Prosjektering VA-anlegg
 • Innmåling infrastruktur
 • Pumpestasjoner
 • Automasjon VA-forsyning
 • Prosjektering EL-anlegg
 • Rådgivning IKT-kabling
 • Løsninger/kalkyler Datahall
 • Vurdering av grunnforhold
 • Miljøanalyser grøftemasse
 • SHA-plan
 • ROS-analyser infrastruktur
 • Prosjektering ventilhus
 • Prosjektering teknisk bygg
 • Prosjektering fjernvarme/ fjernkjøling
 • Effekt og energiberegninger
 • Vurdering av 2-rørs versus 4-rørs løsning for fjernvarme/fjernkjøling
 • Kostnadsberegninger
 • Tegninger
 • Beskrivelser
 • Konkurransegrunnlag
 • Anleggsoppfølging