Miljøsanering ved Haakonsvern orlogstasjon | Illustrasjon: Multiconsult/Forsvarsbygg

Miljøsanering av Haakonsvern orlogstasjon

Forurenset sjøbunn rundt Haakonsvern orlogstasjon

Sjøbunnen rundt Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) i Bergen var forurenset av miljøgifter, hvorav PCB (polyklorerte bifenyler) ble vurdert som den mest alvorlige for livet i sjøen.Målet for oppryddingen er at nåværende restriksjoner på konsum av fisk og skalldyr(kostholdråd) på sikt skal kunne oppheves.

Tiltak for å stoppe forurensingskilder på land ble gjennomført før et sjøområde på ca.350.000 m2 ble sanert i to faser.

Løsning av oppdraget

De forurensede sjøbunnsedimentene er mudret inn i tostrandkantdeponier bygd til formålet. Det ble gjennomført et omfattende overvåkingsogkontrollprogram under utførelsen.

Strandkantdeponiene er nå lukket, og effekten av tiltaketvil bli overvåket de neste 5-10 årene.

Våre tjenester

  • Grunn- og laboratorieundersøkelser med rapportering
  • Rådgiving miljøgeologi, geoteknikk og anleggsteknikk i alle faser
  • Detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsgrunnlag for miljømudring samt opparbeiding og avslutning av strandkantdeponier
  • Byggeledelse, oppfølging av miljøovervåking og HMS-koordinering under utførelse
  • Setnings- og grunnvannsovervåking av avsluttet deponi
  • Overvåking av tiltakseffekt i 5-10 år (fra 2003)