Prospekt for en multiklientstudie: Industriens innspill til en nasjonal strategi for havvind i Norge

Olje- og energidepartementet (OED) skal i 2013 revidere sin strategi for havvind. Multiconsult ser at revisjonen åpner for mulighet til å koordinere et samlet innspill fra industrien og har tatt initiativ til en multiklientstudie på havvind.

20. september 2012

– Vi mener at det er viktig at OEDs revisjon av havvind-strategien reflekterer de faktiske mulighetene og utfordringene næringen møter i forhold til støtteordninger og rammebetingelser for havvind. Multiconsult ønsker derfor å ta initiativ til en multiklientstudie på havvind som vil kunne gi verdifulle innspill til departementets strategi, forteller Ryan Glen Anderson og Wilfried Pimenta de Miranda fra Multiconsult.

I denne forbindelse er det etablert et konsortium ledet av Multiconsult, og med støtte fra Innovasjon Norge, Arena NOW og Windcluster Mid-Norway. De andre aktørene i konsortiet er Thema Consulting Group og CenSES.

Multiklientstudie – verdiskapingspotensialet av ulike scenarier

Hensikten med studien er å belyse den samfunnsøkonomiske nytteverdien av en fremtidig havvindindustri i Norge, både med hensyn til nasjonal utbygging, og det potensialet som ligger i norsk teknologiutvikling og en eksportrettet industri. Multiklientstudien vil ta for seg ulike scenarier, og foreta en nøytral og uavhengig vurdering av verdiskapingspotensialet innen hvert scenario.

I det videre arbeidet vil konsortiet vil legge opp til en interaktiv prosess med en rekke workshoper der deltagerne får anledning til å delta i utformingen av studiens rammer og analyser. Det vil også bli åpnet for at OED kan få en observatørrolle under noen av samlingene.

Multiklientstudien vil ende opp i en rapport der industriens ønsker og behov knyttet til en nasjonal strategi for havvind, herunder juridisk og regulatorisk rammeverk, mulige støtteordninger med mer, fremgår. Rapporten vil bli overlevert OED. Tidspunktet for presentasjon og overlevering vil bli satt i samarbeid med OED, men det tas sikte på at dette vil skje tidlig ut på nyåret 2013. OED har gitt positive signaler til initiativet, og ser frem til å motta innspillene.

Hvorfor delta i en multiklientstudie på havvind?
OED sin strategi vil legge grunnlaget for havvindnæringen i tiårene som kommer, og det er derfor viktig å utnytte dette mulighetsvinduet til å koordinere et samlet innspill fra næringen til departementet. Konsortiet består av noen av de fremste miljøene innen rådgivning, analyse og forskning i Norge. I tillegg til scenarioanalysene vil studien bygge på det siste innen markeds- og teknologi-prognoser, erfaringer fra utlandet, samt synergieffektene fra offshore olje og gass- og skipsnæringen, og de muligheter og utfordringer det byr på.

Veien videre

Konsortiet ønsker å sondere interessen for deltagelse i og finansiering av en slik studie, og inviterer med dette NORWEA sine medlemmer til å delta.

Interesse meldes snarest mulig, og senest innen tirsdag 25. september.

Tilbakemelding, spørsmål og kommentarer kan rettes til kontaktperson for multiklientstudien: Marissa Jackson Ræstad, mjr@multiconsult.no, +47-99412602.

Mer utfyllende informasjon om planlagt omfang og prosess finnes her.