Forskningsprosjektets formål har vært å kartlegge potensialet for å utvikle smarte by- og stedskvaliteter i Gardermoen-regionen | Illustrasjon: LINK Arkitektur

Presenterte Fremtidens flyplassby

Planer for et nytt innovasjonsdistrikt på Gardermoen, Fremtidens flyplassby, ble presentert 14. mai. Forskningsprosjektets formål har vært å kartlegge potensialet for å utvikle smarte by- og stedskvaliteter i Gardermoen-regionen. Aktørene bak forskningsprosjektet er Oslo Airport City, Ullensaker Kommune, Nannestad Kommune, Oslo Logistikkpark Gardermoen, Multiconsult og LINK Arkitektur.

15. mai 2024
LINK Arkitektur/Cato A. Mørk

Ambisjonen er et dynamisk og funksjonelt område rundt flyplassen, som ikke bare støtter flyplassens drift, men også bidrar til å skape en attraktiv og bærekraftig region. Gjennom prosjektet har man utforsket muligheter for fremtidsrettede, bærekraftige og smarte løsninger for nærings- og eiendomsutvikling samt infrastruktur rundt flyplassen. Prosjekteier, Ullensaker kommune, ønsket gjennom prosjektet å initiere en strategisk og forskningsbasert innovasjonsprosess i samarbeid med relevante aktører i regionen.

– Flyplassene er et sentralt knutepunkt og kan bli et globalt springbrett, så hvorfor ikke benytte mulighetene til å løfte næringsvirksomhet og infrastruktur i regionen? Det innebærer utrolige muligheter for økonomisk vekst, infrastrukturforbedringer, tilgjengelighet og tilknytning, turisme og handel og boligutvikling. Det er imidlertid essensielt å sørge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte, med tanke på miljøpåvirkning, sosiale konsekvenser og behovet for å ivareta lokale interesser og kultur, sier prosjektleder Håkon Iversen i LINK Arkitektur.

Utvikling av flyplassbyer, Airport Urbanism, henviser til en forskningstradisjon som omhandler et regionalt innovasjonssystem plassert rundt flyplasser. Internasjonalt omtales infrastrukturen og aktivitetene på en flyplass som tre geografiske enheter som tilbyr unike komparative fortrinn for nærings-, eiendoms- og infrastrukturutvikling; Airport, Airport City og Airport Region. I norsk kontekst betyr dette at Gardermoen-regionen kan bli et unikt innovasjonssystem.

– Det har vært spennende å følge dette forskningsoppdraget og utforske hva fremtidens flyplassby kan bli. Med dette kunnskapsgrunnlaget så blir det interessant å se hvor veien går videre, sier Anita Vingan i Multiconsult.

Rapporten ble overlevert på et arrangement 14. mai der ordfører Ståle Lien Hansen fra Ullensaker Kommune deltok, sammen med flere av aktørene bak rapporten.

Prosjektet har vært delt inn i ulike arbeidspakker som har munnet ut i fire rapporter:

  • «Principles for Successful Airport Cities – Global Lessons for Gardermoen»
  • «Potensial for mer sjømat i flyplassbyen»
  • «Transport og Logistikk»
  • «Gardermoen, innovasjonsdistrikt for fremtidens gods- og personmobilitet».

Rapportene er samlet i en sluttrapport som viser til anbefalinger for hvordan området kan utvikles videre.

Les rapporten og mer på nettsidene til Fremtidens Flyplassby.