1/2

Dan-Evert Brekke fra seksjon Marine konstruksjoner i Multiconsult.

2/2

Lars Toverud fra seksjon Samferdselskonstruksjoner i Multiconsult, og formann i den norske avdelingen i IABSE.

Multiconsult og Johs Holt på IABSE’s Norge-seminar 2018

1. mars ble det arrangert et IABSE Norge-seminar med tittelen «Konstruksjonsforståelse – er vi på feil kurs?». Multiconsult bidro med flere foredrag.

12. mars 2018

International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) er en anerkjent bransjeorganisasjon innen konstruksjonsfaget, med medlemmer i 100 land delt inn i 51 nasjonale grupper. Organisasjonen har som mål å utveksle kunnskap og kontinuerlig utvikle bransjen innen konstruksjonsteknikk for broer og konstruksjoner generelt.

Det er et ønske fra ledelsen av IABSE sentralt at Norge stikker seg mer frem i det internasjonale miljøet og da er det viktig at vi har treffpunkter som dette for å diskutere åpent de utfordringer vi som bransje møter i en hektisk prosjekteringshverdag og lære av hverandre for å sikre at vi ivaretar god konstruksjonsforståelse underveis, sier Lars Toverud fra seksjon Samferdselskonstruksjoner i Multiconsult. Toverud er også formann i den norske avdelingen i IABSE.

Hvordan beholde konstruksjonsforståelsen i en stadig mer digitalisert hverdag?

Bakteppet for seminaret var «Hvordan beholde konstruksjonsforståelsen i en stadig mer digitalisert hverdag». Det ble en faglig innholdsrik dag der representanter fra akademia, rådgiverbransjen og forvaltningen åpent diskuterte utviklingen bransjen står oppi med hensyn til økende digitalisering og de muligheter og utfordringer dette medfører innen prosjektering, kontroll og godkjenning. Multiconsult og Johs Holt var solid representert på arrangementet med over ti deltakere fra begge firmaene i sum, hvorav to bidro med faglige innlegg.

Ved å øke bevisstheten og kompetansen rundt de muligheter som ligger innen digitalisering, kan vi som rådgivere bidra til en mer effektiv prosjekteringsprosess, samtidig som vi sikrer god kontroll av det som leveres. Jeg er glad for at Multiconsult er med på å legge til rette for gode diskusjoner mellom de ulike aktørene i næringen og bidra til å videreutvikle dagens praksis», sier Egil Møen, leder for seksjon Samferdselskonstruksjoner ved Multiconsults Oslokontor.

Prosjekteringsfeil og konsekvenser av dette

Toverud dro frem to eksempler på hvilke konsekvenser utilstrekkelig prosjektering kan medføre, og ikke minst hvor viktig det er å ha fokus på dette i en stadig mer digital hverdag.

Den første delen av presentasjonen var viet omtale av de skadene som oppstod på Vestmoen bru ved Jessheim under byggeperioden i 1995. Dette var skader som kunne relateres til utilstrekkelig utført prosjektering, men som ble korrigert etter hvert til et fullgodt resultat. Erfaringene herfra er at man må sjekke alle byggetilstander nøye, herunder bruk av lagere, og at man hele tiden jobber med en korrekt modell.

Den andre delen var omtale av en analyse av årsakene til at det oppsto skader i Ekofisk-veggen da denne var under bygging i Ålfjorden. Veggen, som er 84 m høy og har et areal på ca. 17000m2, fikk skader i form av avskallinger og delaminering i områder som til sammen var ca. 600 m2. Skadene oppsto under glidestøpen da denne ble utført kontinuerlig, også i perioder med storm. Manglende spaltestrekkarmering var en vesentlig årsak til skadene. Reparasjonsarbeidene kostet 62 mill NOK.

Konstruksjonsforståelse og databruk

Dan-Evert Brekke, fra seksjon Marine konstruksjoner i Multiconsult, har lang erfaring fra det norske offshore betong-miljøet hvor han har stått for utviklingen av design-programvaren MultiCon. Dette program-systemet har vært det ledende dimensjoneringsverktøyet for betongplattformer helt fra byggingen av Troll A tidlig på 90-tallet og fram til Hebron plattformen som nylig ble installert utenfor kysten av Newfoundland, Canada.

I Brekkes foredrag ble det fokusert på fornuftig bruk av programverktøy og hvordan slik bruk i seg selv kan bidra til økt konstruksjonsforståelse, kontroll og en sunnere og bedre design. Stikkord som gikk igjen var; Analyser enkelt-laster som lar seg kontrollere og kombiner disse i etterkant i stedet for å analysere sammensatte laster i en operasjon. Verifiser elementfinhet med enkle laster du vet svaret på før du analyser mer kompliserte laster. Identifiser effekt av ulike randbetingelser. Benytt forskyvningsplott og studer hovedkrefter framfor enkeltkrefter, det gir i seg selv konstruksjonsforståelse. Forklar konstruksjonens bæremåte og hvilke områder som er mest kritiske for eventuelle lastendringer, materialskader mv. La det klart fremgå hvor hardt utnyttet konstruksjonen er og ikke overøs rapporten med intetsigende tabeller og plott.

Brekke avsluttet sitt innlegg med en av sine kjepphester; «Et godt design er først og fremst avhengig av ingeniørens konstruksjonsforståelse og i mindre grad av selve beregningsverktøyet. En god ingeniør bruker ikke flere opsjoner i et program enn de hun forstår effekten av».