Bistår i planlegging av ladestasjoner langs riksvei

Elektrifisering er et vesentlig tiltak for å redusere utslipp fra transportsektoren, og gode ladepunkter langs veien er viktig. Statens vegvesen ønsker å tilrettelegge for ladestasjoner langs riksveiene og Multiconsult bistår i dette arbeidet.

29. april 2021

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, varebiler og bybusser som selges i Norge skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. I tillegg skal 50 prosent av nye tungbiler og 75 prosent av nye busser ha null utslipp innen 2030.

– Tilgjengelig ladeinfrastruktur vil være en kritisk faktor for å nå dette målet. Vi har nå startet arbeidet med å se på hvordan vi målrettet kan legge til rette for ladestasjoner langs riksveinettet og gi brukerne av veinettet god forutsigbarhet, sier divisjonsdirektør Per Morten Lund i Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

I desember 2020 ble det fastsatt en strategi for framtidig rasteplass-struktur, der det åpnes for å etablere ladestasjoner på hovedrasteplasser og for tunge kjøretøy på døgnhvileplasser.

– Den raske teknologiske utviklingen bidrar til at usikkerheten om fremtidens transportmidler og energibærere øker med tidshorisonten. I veisektoren gjelder dette spesielt tyngre kjøretøy. Derfor har vi engasjert Multiconsult i arbeidet med å skaffe oversikt og kunnskapsgrunnlag. Vi ser nå på ulike løsningsforslag rundt disse temaene, sier Per Morten Lund.

– Rask overgang til elbiler betyr økt behov for lading langs veiene. Det er viktig med en faglig forankret forståelse av hvordan hensynet til tilrettelegging for nullutslippskjøretøy og ønsket om å begrense offentlig ressursbruk skal balanseres, sier Anders Jordbakke som leder dette arbeidet på vegne av Multiconsult.

Les: Planlegger ladestasjoner langs riksvei.