4/6

Sammenstillingsmodell av terreng, undervann, terrenginngrep og konstruksjoner m.m | 3D: Multiconsult

6/6

Anleggsområde Smibelg | Foto: Multiconsult

Smisto kraftverk

Detaljprosjektering og oppfølging for totalentreprenør

Prosjektet fordeler seg på to separate anlegg, Smibelg kraftverk og Storåvatn kraftverk på hver sin side av Gjervalen fjord. Begge er høytrykks vannkraftverk i fjell med stor magasineringskapasitet uten bruk av store dammer. Vannet overføres til de to kraftverkene gjennom totalt 27 km tunnel og sjakter. Smibelg har en installert effekt på 33 MW og Storåvatn har to turbiner med installert effekt på henholdsvis og 8 MW og 25 MW. Begge kraftverkene benytter seg av peltonaggregater.

Anlegget er uten eksisterende veiforbindelse og bygges ved bruk av ferge (3 km). Kraftstasjoner, rør, propper, pumpestasjon, dammer, inntak, luker og flere utslag under vann utføres frakraftverkenes tunnelsystem og lukehus, øvrige dammer, sjakter, terskler og bekkeinntak på fjellet ved helikopterdrift.

Løsning av oppdraget

Rådgivning, oppfølging, prosjekteringsledelse og detaljprosjektering for totalentreprenør med fokus på rasjonell drift og oppnåelse av et funksjonsdyktig anlegg. Interaktivt samarbeid med entreprenører/kunde vektlegges i gjennomføringen.

Modellbasert prosjektering og utførelse med tegningsløse leveranser er utviklet i nært samarbeid med entreprenør gjennom fokus på verktøy, arbeidsmetodikk og tverrfaglig samhandling. Dette innebærer bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og har lagt til rette for en mer effektiv utførelse og bedre kommunikasjon mellom involverte parter i prosjektet, både internt og eksternt.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsledelse og rådgivning
  • Ingeniørgeologiske tjenester
  • Detaljprosjektering
  • Tegningsløs/modellbasert prosjektering og utførelse