Multiconsult Østre Neset, rørlegging, under bygging

1/2

Østre Neset, dam og inntak, under bygging | Foto: Multiconsult

Multiconsult Energi vannkraft Østre og Vestre Neset Rørlegging

2/2

Østre Neset, rørlegging, under bygging | Foto: Multiconsult

Østre og Vestre Neset kraftverk

Østre og Vestre Neset Kraftverk utnytter tilsig fra to nedbørsfelt og fall fra to elver, som representerer et årlig produksjonspotensiale på om lag 9 GWh.

Anlegget består av en platedam og en kombinert steinfylling- og massivdam med tilhørende inntak og 2 km rørgate med 9 bend og to elvekryssinger, tilkoblet hver sin peltonturbin i stasjonen. Utløpet renner ut i en inntaksdam som utnytter videre fall til en ny stasjon.

Løsning av oppdraget

 • Utarbeidelse av arbeidstegninger for byggmessige og maskintekniske arbeider i vannveien (2D og 3D)
 • Utarbeidelse av bestillingsunderlag for maskintekniske komponenter og installasjoner
 • Bistått utarbeidelse av teknisk plan og miljøplan til NVE
 • Trykkstøtberegning
 • Hydrauliske beregninger
 • HEC-RAS beregninger
 • Stabilitetsberegninger

Våre tjenester

 • Detaljprosjektering byggmessige arbeider
 • Rørgate optimalisering
 • Utarbeidelse og kontroll for maskintekniske komponenter ved inntak og rørgate
 • Bygge oppfølging og ledelse av byggemøter
 • Myndighetshåndtering (NVE)
 • Byggetekniske beregninger