Samferdsel og infrastruktur, grunnundersøkelser, Napp, Havn, miljømudring, Multiconsult, molo,

Prøveområdet i innseilinga, om lag 15 dekar (daa) og tils. 6 stasjoner. Undersøkelsesområdet omfattet en foreslått ny molotrasé og utdyping av eksisterende innseiling | Foto: Multiconsult, kartgrunnlag Kystverket

Napp, Flakstad kommune

Grunnundersøkelser i fiskerihavna

I forbindelse med planlagt vedlikeholdsmudring av indre havn og innseilingen til Napp, samt forlengelse av molo, har Multiconsult vært rådgiver for Kystverket i miljøgeologi og geoteknikk for prosjektet.

Det er gjennomført grunnundersøkelse med MK Borebas i havna. Ut fra sonderingene er det utført en geoteknisk vurdering knyttet til mudringen og utvidelsen av moloen. Vurderingen omfatter masseberegning av mudring, samt beskrivelse av mudringsforhold, og stabilitetsvurdering moloen. Miljøgeologisk vurdering har dokumentert miljøtilstanden i bunnsedimentet.

På bakgrunn av undersøkelsene har Kystverket besluttet å gjennomføre miljømudring i indre del av havna slik at en kan ta hånd om forurenset sediment på en forsvarlig måte.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført miljøgeologisk undersøkelse av sjøbunnen i havna og i innseilinga samt i et område for sjødeponi av overskuddsmasser fra utdypingen.

De miljøgeologiske undersøkelsene har omfattet opptak av sediment i totalt 18 prøvestasjoner i utdypingsområdet og i planlagt sjødeponi. Prøvene ble analysert for innhold av miljøgifter. Det er utarbeidet to miljøgeologiske rapporter i oppdraget.

Den geotekniske undersøkelsen har omfattet 81 totalsonderinger og 4 prøveserier. Prøvene er klassifisert og rutineundersøkt ved vårt laboratorium i Tromsø. Det er utarbeidet en geoteknisk rapport og et notat i oppdraget.

Våre tjenester

  • Miljøgeologiske undersøkelser
  • Miljøgeologisk rapportering
  • Kontakt med forurensningsmyndigheten
  • Geotekniske undersøkelser
  • Datarapport med orienterende geoteknisk vurdering av mudringsforhold og stabilitet av moloforlengelse
  • Geoteknisk notat om mudringen inklusiv masseberegning