Nyhavna deponi, trondheim havn

Nyhavna, illustrasjon av ferdig strandkantdeponi | Ill.: Multiconsult / Foto: R. Sagen

Renere Havn Trondheim – Nyhavna Deponi

Regulering med konsekvensutredning, forprosjekt og detaljprosjektering

Prosjektet “Renere havn Trondheim” har som formål å rydde opp i og sikre forurenset sjøbunn i Trondheims havneområder, og er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn. Prosjektet er delfinansiert av Miljødirektoratet.

Det skal gjennomføres tiltak i store deler av havneområdet.  Hovedtiltaket er tildekking av forurenset sjøbunn, men stedvis må det først mudres, for å opprettholde ønsket seilingsdyp. Mudringsmassene er forutsatt lagt i et lokalt deponi i Nyhavna i Trondheim. Multiconsult er engasjert av Trondheim kommune for å utrede, regulere og prosjektere deponiløsningen i Nyhavna. Øvrige tiltak prosjekteres av NGI.

I deponiprosjektet er det utført tverrfaglige skisse- og forprosjekt, med fokus på geoteknikk (stabilitet) og sikring av forurensede sedimenter, og det er utarbeidet planprogram, konsekvensutredning og komplett reguleringsplan. Deponiet detaljprosjekteres av Multiconsult, og i tillegg er Multiconsult ansvarlig for utarbeidelsen av et felles anbudsgrunnlag for prosjektet som helhet.

Løsning av oppdraget

Hovedfokus er å finne en forsvarlig og kostnadseffektiv løsning for lokal deponering av forurensede sedimenter.

Multiconsult har gjennomført oppdraget i nært og godt samarbeid med oppdragsgiver, med stram styring av internt tverrfaglig team og med jevnlige prosjektmøter med oppdragsgiver og andre involverte.

Oppdraget har strukket seg fra tidligfase med alternativsvurderinger og skisseprosjekt, via KU med valg av løsning, forprosjekt, reguleringsplan, detaljprosjektering og anbudsgrunnlag.

Underleverandører/parter i oppdraget har vært NGI og Sintef.

Våre tjenester

 • Prosjektledelses
 • Prosjekteringsledelse
 • Planprosess iht plan- og bygningsloven
 • Skisseprosjekt, kai-konstruksjon og -utforming
 • Masseberegninger
 • Geotekniske undersøkelser
 • Stabilitetsvurderinger
 • Miljøgeologiske undersøkelser
 • Planprogram
 • Konsekvensutredning (KU)
 • Støyberegninger
 • ROS-analyse
 • Forprosjekt
 • Komplett reguleringsplanmateriale
 • Detaljprosjektering
 • Miljørisikoanalyse
 • Vannstrømmålinger
 • Ansvarlig søker iht. PBL