Ålesund Havn | Foto: Frode Inge Helland

Ålesund havn

Sjøbunnen i Aspevågen, som er byfjorden i Ålesund, er kjent å være omfattende forurenset. Kildene til forurensningen er tidligere tiders industrielle aktiviteter, verftsindustri, gassverk, tankanlegg, havneaktiviter etc - aktiviteter som har vært lokalisert til landområdene langs fjorden. Ålesund kommune har engasjert Multiconsul i arbeidet med å utføre konkrete miljøundersøkelser og risiko- og tiltaksvurderinger.

Målsetningen er å bedre tilstanden i fjorden til akseptable nivåer i forhold til gitte miljøkvalitetsmål. Målet er at sedimentene i fjorden innen år 2020 skal ha forurensningsnivåer som tilsvarer Tilstandsklasse II – God, eller bedre. For å oppnå dette vil det ventelig være nødvendig å gjennomføre konkrete tiltak både på land og i sjø.

Løsning av oppdraget

  • Sammenstilling av tidligere data, informasjon om arealbruk og vurdering av eksisterende og tidligere kilder
  • Undersøkelser og kartlegging av forurensning i områder på land og i sjø, innsamling og analyser av prøver av sedimenter, jord og grunnvann, samt også biologisk materiale
  • Datavurderinger og evaluering
  • Risiko- og tiltaksvurderinger

Tjenester

  • Borgundfjorden og Aspevågen: Tiltaksplan – Fase 1
  • Borgundfjorden og Aspevågen: Tiltaksplan – Fase 2
  • Ålesund Havn og Aspevågen: Miljøundersøkelser
  • Ålesund Havn og Aspevågen: Tiltaksvurderinger