Tilbakefylling av rene masser på den gamle massetippen ved elven | Foto: A.K. Søvik, Multiconsult

Espeland leir

Kartlegging og sanering av forurenset grunn

Espeland leir ble brukt som fangeleir under krigen. I 1952 overtok Sivilforsvaret driften av leiren. Miljøtekniske grunnundersøkelser har vist at eiendommen inneholder flere områder med forurenset grunn, bl.a. et nedgravd deponi med gamle eternittplater sentralt i leiren, samt en massetipp med forurensede masser på et område ut mot elven.

I forbindelse med saneringsarbeidet ble forurensede masser og masser med asbest gravd opp og levert til mottak. I tillegg ble det foretatt en generell opprydning av leirområdet der biter av eternittplater og annet avfall ble fjernet fra områdene rundt de gamle bygningene. Saneringsarbeidet er blitt utført høsten 2015.

Løsning av oppdraget

Miljøtekniske undersøkelser:

  • Sjakting i ca. 80 punkt
  • Risikovurdering iht. Miljødirektoratets retningslinjer

Valg av tiltaksstrategi:

  • Utskiftning av forurensede masser
  • Tett oppfølging på byggeplass i anleggsperioden for å sikre riktig håndtering og disponering av masser

Våre tjenester

  • Miljøgeologisk grunnundersøkelse
  • Risikovurderinger
  • Utarbeidelse av tiltaksplan
  • Oppfølging i gjennomføringsfasen
  • Sluttdokumentasjon