Nytt kontorbygg på Kalhammaren | Foto: Block Berge Bygg AS

Kalhammaren – nytt kontorbygg

Miljøtekniske og bergtekniske grunnundersøkelser

DNV Eiendom AS har oppført et nytt kontorbygg på Kalhammaren i Stavanger. Bygningen er fundamentert delvis direkte på fjell og delvis på peler. Fjellskråning er sprengt og det er fyllt ut i sjø for å sikre stabiliteten av eksisterende sjøfylling. Multiconsult har bidratt som miljøteknisk og bergteknisk konsulent.

Historisk kartlegging av tiltaksområdet viste at tidligere industri ga mistanke om gravearbeid i forurensede masser gav behov for miljøtekniske grunnundersøkelser. Det ble påvist forurensede løsmasser og tiltaksplan for håndtering av disse ble utarbeidet. Multiconsult utarbeidet også basiskarakterisering for levering av forurensede masser til deponi.

I forbindelse med utfylling i sjø utførte Multiconsult en sjøbunnsundersøkelse og vurderte spredningsfaren relatert til utfyllingsarbeidene. Det ble videre gitt bistand i forbindelse med søknad om utfylling i sjø til Fylkesmannen.

Multiconsult har i tillegg bidratt med bergteknisk rådgivning ved sprengnings- og sikringsarbeid.

Løsning av oppdraget

Forurensede overskuddsmasser på land ble gravd ut og levert godkjent deponi, mens noe ble omdisponert på tomten i tråd med krav i tiltaksplan.

Inntil eksisterende bygninger ble 8 000 m3 fjell sprengt for å gjøre plass til nybygget.

Sprengstein fra tomten (ca. 4 000 m3) ble brukt til utfylling og stabilisering av skråning mot sjø.

Våre tjenester

  • Miljøteknisk grunnundersøkelse på land
  • Risikovurdering av helse- og spredningsfare fra påvist forurensning
  • Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser
  • Basiskarakterisering av forurensede masser til deponi
  • Miljøteknisk bunnundersøkelse i sjø
  • Vurdering av tiltaksbehov ved utfylling i sjø
  • Sprengnings- og sikringsarbeider
  • Bergteknisk oppfølging