1/2

Sanert område | Foto: Multiconsult

2/2

Sanert område | Foto: Multiconsult

Terminal for Bossnett

Sanering av forurenset grunn

I store deler av Bergen sentrum skal søppeldunker erstattes med nedkast som er koblet til et rørsystem (bossug). På den tidligere Gassverktomten i Jekteviken skal det bygges en oppsamlingsterminal for bossuget.

Eiendommen, som er utfylt i sjø, er en av de mest forurensede på Vestlandet, og det må gjennomføres omfattende saneringsarbeider før terminalen kan bygges.

Løsning av oppdraget

Store deler av de svært sterkt olje- og PAH-forurensede massene klassifiseres som farlig avfall, og konsentrasjonen er såpass høy at det ikke finnes aktuelle sluttbehandlingsanlegg i Norge. I tillegg til  risikovurdering og tiltaksplan for grunnarbeidene måtte det derfor også innhentes eksporttillatelse for forurensingen.

Forurensningen ligger inntil ca. 6 m under tidevannspåvirket grunnvann, og utbyggingen omfatter bare en liten del av det forurensede området. I tiltaksplanen ble det derfor lagt opp til å etablere en vanntett spunt rundt hele byggegropen, både for å sikre at grunnarbeidene kunne utføres så tørt som mulig, men også for å hindre rekontaminering av området etter ferdig sanering.

Forurensningen inneholdt store mengder flyktige komponenter, og i tiltaksplanen ble det derfor tatt høyde for omfattende sikringstiltak for arbeidere. Det ble også gjennomført flere informasjonsmøter i forkant for å informere beboere og brukere av nærområdene om mulige luktproblemer.

I anleggsperioden var miljøgeolog tilstede tilnærmet daglig for å sikre riktig håndtering og disponering av masser, samt foreta kontrollmålinger av utslipp til luft og vann.

Våre tjenester

  • Miljøgeologiske grunnundersøkelser
  • Risikovurderinger
  • Utarbeidelse av tiltaksplan
  • Omfattende myndighets- og beboerkontakt
  • Byggherrens rådgiver innen miljøgeologi i prosjekterings- og gjennomføringsfase
  • Stedlig oppfølging i anleggsfase, inkl. overvåking av utslipp til luft og vann
  • Overvåking av grunnvannskvalitet i etterkant av tiltaket