Fjerning av søppel og forurenset masse | Foto: Multiconsult

Jotun Manger

Kartlegging og sanering av forurenset grunn. Produksjonsavfall fra en malingsfabrikk ble i mange år deponert i tre deponier på eiendommen.

I forbindelse med planlagt salg av eiendommen ønsket Jotun å sanere de tre deponiene. Omfattende miljøtekniske grunnundersøkelser viste at deponiene inneholdt store mengder farlig avfall, og at forurensning var spredt til sjøbunnen utenfor anlegget. I tillegg var store deler av eiendommen diffust forurenset. Prosjektet ble derfor utvidet til å masseutskifte tilnærmet hele eiendommen inkl. et større sjøbunnsområde. Flere bygninger ble revet og over 5000 tonn forurensede løsmasser og sedimenter, mye klassifisert som farlig avfall, ble levert til ulike mottak. I tillegg ble store mengder ulike avfallsfraksjoner og forurenset vann tatt hånd om.

Saneringsarbeidene startet i mars 2013 og ble avsluttet i januar 2015.

Løsning av oppdraget

Miljøtekniske undersøkelser:

 • Sjakting/boring i ca. 100 punkt
 • Sedimentprøvetaking i ca. 40 punkt
 • 11 grunnvannsbrønner
 • Prøvetaking av utslippsvann fra sandfilter
 • Risikovurdering iht. Miljødirektoratets retningslinjer.

Valg av tiltaksstrategi:

 • Utskifting av forurensede masser på land for å sikre mot forurensningsspredning til sjø
 • Mudring av forurenset sjøbunn
 • Tett oppfølging på byggeplass i anleggsperioden, for å sikre riktig håndtering og disponering av masser

Våre tjenester

 • Miljøgeologiske grunnundersøkelser på land og sjø
 • Miljøsanering
 • Risikovurderinger
 • Prosjektering av tiltak
 • Utarbeiding av tiltaksplan(er) for arbeid på land og sjø. Omfattende myndighetskontakt
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og gjennomføring av anbudskonkurranse for 4 ulike entrepriser
 • Overvåkning av utslipp til sjø
 • Turbiditetsmålinger
 • Oppfølging i gjennomføringsfasen
 • Sluttdokumentasjon