Rosenberggata 65 | Foto: Multiconsult

Miljøundersøkelser Rosenberggata 65

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er tiltakshaver for etablering av studentboliger med park- og rekreasjonsområde i Rosenberggata 65 på Bjergsted i Stavanger kommune.

Et eldre sykehjem, som i en periode har blitt brukt av Kulturskolen i Stavanger, rives for å gi plass til bygging av studentboligene. Bygningen er en betongkonstruksjon, trolig fra 1958. Bygningen har blitt kartlagt av Multiconsult med hensyn på helse- og miljøfarlige stoffer.

En innledende miljøteknisk undersøkelse avdekket mistanke om forurensning i grunnen basert på områdets historikk, samt funn av tungmetaller i utvendig maling. Det ble derfor utført miljøtekniske grunnundersøkelser på tiltaksområdet. Multiconsult utarbeidet videre en tiltaksplan for håndtering av de forurensede massene som ble påvist. I tillegg utarbeidet Multiconsult basiskarakterisering av de forurensede massene for leveranse til godkjent mottak og bistod utbygger med generell miljøteknisk bistand under tiltaksarbeidene.

Løsning av oppdraget

Bygningen og grunnen på aktuelt område har blitt undersøkt i forhold til helse- og miljøfarlige stoffer. Det har blitt laget en avfallsplan for de ulike rivefraksjonene, og det har blitt utarbeidet en tiltaksplan for håndtering av forurensede masser.

Våre tjenester

  • RIM
  • RIGm