Trondheim havn | Foto Åge Hojem

Trondheim havn

Med innføringen av EUs rammedirektiv for vann har alt overflatevann god økologisk og kjemisk tilstand som miljømål innen gitte frister. For de vannforekomstene som ikke kan oppnå dette skal det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå miljømålet. Multiconsult har gjennom dette prosjektet vurdert tiltak i Trondheim havn som kan være et hjelpmiddel til å forbedre det økologiske potensialet.

Dersom en vannforekomst er så påvirket av fysiske inngrep at det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å oppnå miljømålet, blir vannforekomsten klassifisert som sterkt modifisert, og en skal gjennom tiltak prøve å oppnå godt økologisk potensial (GØP). GØP er det tilpassede miljømålet som tar hensyn til de fysiske endringene på vannforekomstens økologi som følger av inngrepet

Kystverket ønsker å teste ut hvordan en i havneområder ved tekniske tiltak kan bidra til å forbedre de økologiske forholdene for å definere og nå målsettingen om godt økologisk potensial.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har gjennom dette prosjektet vurdert tiltak i Trondheim havn som kan være et hjelpmiddel til å forbedre det økologiske potensialet. Tiltakene er beskrevet og mulige effekter på vannkvalitet, kaifront, tidevannsflater/strandsone, bunnsedimenter og estuarin sirkulasjon vurdert. I tillegg er forventet økologisk effekten vurdert, samt en grov kostnadsgradering.

 Våre tjenester

  • Vurdering av tiltak for å forbedre det økologiske potensialet i Trondheim havn