Samferdsel og infrastruktur, Harstad, Havn, Multiconsult

Strandkantdeponi, Seljestad | Foto: Kystverket

Ren Harstad Havn

Opprydding Harstad Havn

I forbindelse med prosjektet Ren Harstad Havn, er det utført opprydding i Harstad havn. Harstad kommunes miljømål var å oppheve kostholdsrådet og å redusere konsentrasjonen av miljøgifter i sedimentene til tilstandsklasse III.

Prosjektet har omfattet mudring, tildekking, og naturlig restitusjon. Mudringsmassene er deponert i et strandkantdeponi bak en barriere av cellespunt.

Multiconsult har utført miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter, gjort en vurdering av tiltaksomfanget og de foreslåtte tiltakene i sjø som fremkommer i tiltaksplanen.

Multiconsult har også prosjektert cellespuntkaia og utført geotekniske undersøkelser av sjøbunnen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet mudringssøknad til Fylkesmannen, prosjektert strandkantdeponi, utarbeidet overvåkingsprogram under og etter tiltaket, samt utarbeidet miljøgiftbudsjett for tiltaket.

Prosjektet har omfattet mudring av arealer grunnere enn 15 m, tildekking av arealer mellom 15 og 20 m, og naturlig restitusjon av arealer dypere enn 20 m vanndyp. Mudringsmassene er deponert i et strandkantdeponi bak en barriere av cellespunt.

Multiconsult har deltatt i overvåking under tiltaket og utført kontrollprøvetaking av sedimentene etter tiltak. Etter tiltak har Multiconsult utarbeidet en sluttrapport. Multiconsult har i tillegg ansvar for overvåking av sedimenter og av strandkantdeponiet fram til 2017, med opsjon med forlengelse på 10 år.

I tillegg har Multiconsult utarbeidet en revidert tiltaksplan basert på et alternativt miljømål utarbeidet av Klif. Det er også beregnet kostnader for gjennomføring av den reviderte tiltaksplanen.

De geotekniske undersøkelsene har omfattet grunnundersøkelser for mudringen og for cellespuntkaia på Seljestad. Multiconsult har også prosjektert cellespuntkaia, som består av 12 hovedceller og 22 mellombuer.

Våre tjenester

 • Geotekniske grunnundersøkelser
 • Miljøgeologiske grunnundersøkelser
 • Klassifisering av forurensningssituasjonene
 • Tiltaksvurderinger
 • Revidert tiltaksplan
 • Kostnadsberegning
 • Føring av miljøregnskap
 • Prosjektering
 • Beregning av nøkkelindikatorer
 • Rapportering til vannmiljø
 • Overvåking strandkantdeponi og sedimenter
 • Rapportering
 • Kommunikasjon med forurensningsmyndighetene