Samferdsel og infrastruktur, Båtsfjord, grunnundersøkelser,Neptunbukta,

1/2

Neptunbukta | Foto: Google

Samferdsel og infrastruktur, Båtsfjord, grunnundersøkelser,Neptunbukta, M/K Borebas. Multiconsult

2/2

Båtsfjord | Illustrasjon: Google maps

Båtsfjord havn

Grunnundersøkelser - Kystverket

Båtsfjord kommune har planlagt utdyping av Neptunbukta og Hamna i Båtsfjord havn i samarbeid med Kystverket. Mudringsmassene ønskes benyttet til utfylling i seks områder i forbindelse med arealutvidelse i havneområdet. Rene mudringsmasser som ikke kan benyttes til utfylling planlegges dumpet i sjødeponi.

Prosjektet har omfattet geotekniske undersøkelser med stabilitetsvurderinger for utfyllingene, samt supplerende kartlegging av forurensningsgrad i sjøbunnsedimentene.

Løsning av oppdraget

De geotekniske grunnundersøkelsene ble utført fra Multiconsults borefartøy M/K Borebas. Båten er spesialbygget for å utføre grunnundersøkelser.

For å avklare grunnforholdene ble det totalt foretatt 43 totalsonderinger og tatt opp 6 prøveserier med 54 mm prøvetakingsutstyr. Disse ble fordelt på 19 totalsonderinger og 3 prøveserier i Neptunbukta, og 24 totalsonderinger og 3 prøveserier i Hamna. Prøvematerialet ble klassifisert ved vårt geotekniske laboratorium i Tromsø.

De miljøtekniske undersøkelser har omfattet opptak av sedimenter i totalt 17 prøvestasjoner; 11 stasjoner med dykker og 6 stasjoner med grabb fra M/K Borebas. Miljøgeolog var til stede under prøvetakingen, og foretok fortløpende klassifisering av prøvematerialet. Prøvene ble analysert for innhold av miljøgifter.

Videre har Multiconsult utarbeidet søknad til Fylkesmannen om tillatelse til mudring og deponering av mudringsmassene og tildekking av forurenset sjøbunn.

Våre tjenester

  • Geotekniske grunnundersøkelser sjø (totalsonderinger og opptak av prøveserier)
  • Geotekniske laboratorieundersøkelser
  • Miljøgeologiske grunnundersøkelser (opptak av sedimentprøver)
  • Kjemisk analyse av sedimenter
  • Klassifisering av forurensningssituasjon
  • Stabilitetsvurderinger for utfyllinger