forprosjekt, Almerket, Odda, Cruisebåt, havn, strandpromenade, sjøtrapp, park, kollektivanlegg, multiconsult

1/2

Oversikt planområdet - Almerket, Odda | Illustrasjon: Multiconsult

forprosjekt, Almerket, Odda, Cruisebåt, havn, strandpromenade, sjøtrapp, park, kollektivanlegg, multiconsult

2/2

| Ill.: Multiconsult

Cruisebåtkai i Odda

Almerket, Odda

Multiconsult har utarbeidet et tverrfaglig forprosjekt for ny cruisehavn i Odda og planer for å transformere et tidligere kaiområde til en attraktiv ny bydel ved fjorden. I oppdraget er det utarbeidet tekniske løsninger for en ny cruisekai og fortøyningsarrangement, for skip opp til 360 m, samt teknisk infrastruktur for landstrøm og eksport av vann. Videre er det utarbeidet arkitektoniske løsninger for oppgradering av havneområdet med ny strandpromenade, ”sjøtrapp”, park, allmenning, grøntarealer og lekeplass. Oppdraget omfattet også oppgradering av tilførselsveier på Almerket og nytt kollektivanlegg for buss- og cruisepasasjerer.

Arbeidene er prosjektert med kommunens reguleringsplan som grunnlag. Forprosjekt rapport med beskrivelse av valgte løsninger og kalkyle iht bygningsdelstabellen er levert oppdragsgiver, samt konstruksjons-, veg- og landskapstegninger.

For presentasjonsformål er det laget en 3D-visualisering av valgte løsninger for planområdet.

Løsning av oppdraget

 • Oppdraget ble gjennomført på en fastpriskontrakt.
 • Det ble avholdt intern oppstartsmøte med fokus på fremdrift, økonomi, grensesnitt og sluttprodukter med den tverrfaglige prosjektgruppen.
 • Det ble avholdt oppstartsmøte og befaring med kunden med gjennomgang av leveransen og nødvendige avklaringer.
 • Prosjekteringsmøter ble avholdt annenhver uke.
 • Tett kommunikasjon med oppdragsgiver for avklaringer og aksept av foreslåtte løsninger.
 • En tverrfaglig forprosjektrapport ble utarbeidet med innhold fra de aktuelle fagdisiplinene
 • Konstruksjoner, ny landskapsutforming og veganlegg modellert i 3D, og sammenstilt i en 3D-visualiseringsmodell.

Våre tjenester

 • Prosjekteringsgruppeleder
 • Konstruksjon- og anleggsteknikk
 • Havnplanlegging
 • Geoteknikk
 • Landskapsarkitektur
 • Elektroteknikk
 • VA teknikk
 • Veg planlegging
 • Miljøteknikk
 • 3D-visualisering
 • Koordinering av eksterne rådgivere og bidragsytere