Reguleringsplan, Barøy Kai, taubåt, havneanlegg, Multiconsult

Barøybukta med dagens kai med lektere | Foto: Multiconsult

Barøy kai, Åfjord

Utvidelse av kai for Taubåtkompaniet

Multiconsult er forslagstiller for ny reguleringsplan for Barøy kai, på vegne av Taubåtkompaniet. Formålet med reguleringsplanen er å avgrense et havnerelatert nærings- og lagerområde på land ved Barøy kai, hjemle en utvidelse av eksisterende kai og regulere småbåthavn for ca 15 båtplasser på innsiden av kaia. Dagens kai er ca 30 meter lang og denne ønskes utvidet til ca 75 meter.

Taubåtkompaniet ønsker å benytte kaia til opplag og noe vedlikehold av sine lektere og andre fartøy som benyttes langs kysten. Tiltaket medfører bedret grunnlag for næringsvirksomhet blant annet knyttet til marin bygge- og anleggsvirksomhet, flere havnemuligheter for litt større fartøyer, og flere småbåthavnplasser konsentrert rundt et større havneanlegg. Bruk av lokale fyllmasser vil kunne medføre opprydding og forskjønning av eksisterende masseuttak i nærområdet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har vært forslagstiller for planen og styrt planprosess med varsling og medvirkning med involverte parter, inkludert offentlige instanser. Grunnlag for leveransen med behov og beskrivelse av tiltaket er utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Gjennom planprosessen kom krav om utredninger og dokumentasjon på flere fag. Utredninger ble utført av Multiconsult. Multiconsult hadde god kommunikasjon med planmyndigheten, for å få et omforent komplett planforslag.

Våre tjenester

  • Reguleringsplanlegging /planprosess
  • Planbeskrivelse
  • ROS-analyse
  • Konsekvensvurderinger
  • Støyberegninger
  • Miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunn
  • Planbestemmelser
  • Plankart
  • Illustrasjonsplan