Rehabilitert kai | Foto: Framo Fusa

Kai Framo Fusa

Kairehabilitering

Industrikai Framo Fusa er bygget i 1979 i tilknytning til industrianlegget deres på Venjaneset. Multiconsult inspiserte tilstand mars 2014, og til dels omfattende skader ble avdekket forårsaket av kloridinitiert armeringskorrosjon. Kaiens bæreevne var betydelig redusert, og for å sikre videre drift på kaien og opprettholde konstruksjonssikkerheten måtte kaien rehabiliteres/forsterkes.

Kaien er en 60m lang åpen pilarkai direkte fundamentert på berg. Dybde ved kaifront er 8,5m. Anlegget betjener anløp av containerskip og andre stykkgodsskip for eksport av varer. Kaien er dimensjonert for jevnt fordelt nyttelast, container reach stackers, mobilkraner og andre transport vogner for vareflytting, samt øvrige nyttekjøretøy.

Løsning av oppdraget

Med bakgrunn i funn fra tilstandsinspeksjon av kaien og vurderinger av kaiens gjenværende bæreevne ble det utarbeidet forslag til alternative utbedringsmetoder og beslutningsgrunnlag for kunden. Multiconsult anbefalte basert på tidligere erfaringer at det beste tekniske og gunstige økonomiske reparasjonskonsept for denne type kai er å halvere innbyrdes avstand mellom peler under hoveddragere, etablere et nytt kaidekke støpt direkte oppå eksisterende kaidekke, og sikre avstiving av de nye konstruksjonsdelen til eksisterende avstivende konstruksjoner/fundamenter.

Metoden fordrer bruk av eksisterende pilarer i den rehabiliterte kaien, at eksisterende kaidekke og hoveddragere har kapasitet som forskaling for nytt dekke før nytt dekke overtar bærende funksjon. For øvrig installeres nye konstruksjonselementer; nye pilarer for å halvere spennvidder, nytt kaidekke og nytt kaiutstyr.

Anløp til kaien og tilkomst til skip via kai måtte sikres i hele gjennomføringstiden for ikke å skape driftshindringer for industrianlegget. Løsningen ble å ferdigstille kairehabiliteringen i to faser.

Våre tjenester

  • Tilstandsvurdering
  • Vurderinger utbedringsalternativ, kalkyler og beslutningsgrunnlag
  • Anbudsdokumenter for delte entrepriser
  • Prosjekteringsledelelse
  • Ansvarlig søker for byggesaken
  • Ansvarlig prosjekterende detaljprosjekt
  • Kontroll av utførelse
  • Byggeledelse kaiarbeider