Prøvegraving på den sørlige del av tomten | Foto: Multiconsult

Framo Florvåg

Geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser

Frank Mohn AS har kjøpt en industritomt i Florvåg på Askøy, og bygger her nytt hovedkvarter. Prosjektet har omfattet planering av tomten samt utfylling i sjø. Ved omlegging av innkjørselen er det fylt ut steinmasser i Storavatnet i nordøst.

Undersøkelser på land og sjø har avdekket forurensning i grunnen på det gamle industriområdet, samt i sedimentene i sjøen. I forbindelse med opparbeidelse av tomten er det blitt levert ca. 4900 tonn med forurensede masser til deponi. Ved utfylling i Storavatnet og i sjø har utfyllingsområdene vært avskjermet med siltgardin/steinfyllingsdam, samt fulgt opp med turbiditetsmålinger. Grave- og utfyllingsarbeidene på land og sjø har pågått fra mai 2013 til mai 2015.

Løsning av oppdraget

Geotekniske undersøkelser:

 • Totalsonderinger i 28 pkt. på land og på sjø
 • Prøveserie fra ett pkt. på land

Miljøtekniske undersøkelser:

 • Sjakting i 37 pkt. på land
 • Overflateprøver fra 16 pkt. på land
 • Risikovurdering iht. Miljødirektoratets retningslinjer
 • Sedimentprøvetaking i 9 pkt. på sjø (dykker og med grabb fra båt)
 • Fire ekkoloddprofiler på sjø

Tiltaksstrategi:

 •  Det er levert 4972 tonn med forurensede masser fra land til godkjent deponi
 • Oppfølging på byggeplass i anleggsperioden for å sikre riktig håndtering og disponering av masser
 • Sjøbunnen inne i Leirvika ble tildekket med 0,3 m sand før utfylling med sprengstein
 • Bruk av siltgardin og turbiditetsmålinger ved utfylling i Leirvika og i Storavatnet

Våre tjenester

 • Geotekniske grunnundersøkelser på land og i sjø
 • Miljøgeologiske grunnundersøkelser på land, i sjø og i Storavatnet
 • Risikovurderinger og utarbeidelse av tiltaksplan for arbeid på land
 • Oppfølging i gjennomføringsfasen
 • Utarbeidelse av søknad om tillatelse til utfylling i sjø og i Storavatnet
 • Utarbeidelse av søknad om midlertidig senkning av vannstand i Storavatnet
 • Overvåking av utfylling i sjø og i Storavatnet
 • Turbiditetsmålinger
 • Sluttdokumentasjon