Samferdsel og infrastruktur, Langevåg Fiskerihavn, Bømlo, Grunnundersøkelser, MB Frøy, molo, Multiconsult

1/2

Dybdekart og aktuell plassering av molo og område for utdyping | Foto: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Langevåg Fiskerihavn, Bømlo, Grunnundersøkelser, MB Frøy, molo, Multiconsult

2/2

Illustrasjon: Multiconsult

Langevåg Fiskerihavn

Grunnundersøkelser

Bømlo kommune vurderer å etablere en ny fiskerihavn ved Langevåg, og har i samarbeid med Kystverket nylig startet utredningsarbeidet. Formålet med utredningene er å få avklart om prosjektet kan prioriteres i neste forslag til Nasjonal Transportplan.

Prosjektet innebærer bygging av en ca. 450 m lang molo mellom Urdatangen og holmen Store Bleikja, utdyping av havneområdet og nybygging/utbedring av flere kaier og annen infrastruktur i området.

Løsning av oppdraget

De geotekniske grunnundersøkelsene ble utført fra Multiconsults borefartøy MB Frøy. Båten er spesialbygget for å utføre grunnundersøkelser. For å avklare grunnforholdene ble det utført et boreprogram bestående av 21 totalsonderinger og opptak av 1 prøveserie for geoteknisk klassifisering. Klassifisering av prøvematerialet ble utført i vårt geotekniske laboratorium i Bergen.

Basert på de geotekniske grunnundersøkelsene er det utført stabilitetsberegningerfor moloen.

De miljøtekniske undersøkelsene omfattet opptak av sedimenter i fem prøvestasjoner. Prøvene ble tatt med grabb fra MB Frøy. Miljøgeolog var tilstede under prøvetakingen, og foretok en fortløpende klassifisering av prøvematerialet. På bakgrunn av miljøgeologens observasjoner ble utvalgte prøver analysert for innhold av ulike miljøgifter. På bakgrunn av undersøkelsen ble det konkludert med at området ikke var forurenset, og det ble gitt anbefalinger om videre saksgang.

Våre tjenester

  • Geotekniske grunnundersøkelser (totalsonderinger og opptak av prøveserier)
  • Geotekniske laboratorieundersøkelser
  • Miljøgeologiske grunnundersøkelser (opptak av sedimentprøver)
  • Kjemisk analyse av sedimenter
  • Klassifisering av forurensningssituasjon
  • Risikovurderinger
  • Stabilitetsvurderinger for molo