1/2

Deler av område der kryssingssporet skal forlenges | Foto: Multiconsult

2/2

Eksisterende stasjonsbygning | Foto: Multiconsult

Bolstadøyri kryssingsspor

Detaljplan

Bolstadøyri stasjon på Bergensbanen fungerer som stasjon og kryssingsspor. Krysningssporet er imidlertid for kort for kryssing med godstog. På grunn av manglende kapasitet for kryssing med lange tog er krysningssporet prioritert i Bane NORs godsstrategi for å gi økt linjekapasitet og muliggjøre mer effektiv fremføring av tog.

Løsningen innebærer nytt kryssingsspor, nytt jernbaneteknisk anlegg inkludert samtidig innkjøring, ny vegbru, nye jernbanebruer, gangkulvert og oppgradering av stasjonsområde med nye plattformer og overgangsbru.

Det ble utarbeidet hovedplan for tiltaket i 2009. I 2017 ble Multiconsult sammen med Cubus arkitekter engasjert for å utarbeide detaljplan og justere reguleringsplan.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er gjennomført med de fleste disipliner internt i Multiconsult, med unntak av samarbeid med Cubus arkitekter og Bane NORs eget signalmiljø.

Oppdraget startet med en optimaliseringsfase der ulike optimaliseringer ble foreslått for Bane NOR. Multiconsult gjennomførte delvis overlappende miljøgeologiske og geotekniske grunnundersøkelser. Videre prosjekterte Multiconsult løsninger, utførte analyser innen ulike fag (RAMS, ytre miljø, SHA, hydrologi) og implementerte endrede og koordinerte løsninger mellom signal, arkitekt og Multiconsults disipliner. Samordningsmodellen ble benyttet i utstrakt grad i denne fasen.

Våre tjenester

  • Geotekniske undersøkelser
  • Miljøgeologiske undersøkelser
  • Tverrfaglig detaljplan for alle fag
  • Reguleringsendring
  • Hydrauliske analyser