1/2

Fasade hovedinngang | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/2

Oversiktsbilde | Illustrasjon: LINK arkitektur

Bjørlien skole

Forprosjekt og detaljprosjektering for totalentreprenør

Risil skole ble frem til primo 2015 benyttet som ungdomsskole og er i dag fraflyttet, uten at den er i bruk. Risil skole består av ett bygg på ca. 3000 m2. Byggeår er 1979.

Risil skole skal rives og erstattes med en ny Bjørlien skole som dekker hele skolebehovet for 1 – 7 trinn. Estimert bruttoareal på ny skole er 5 605 m2. Nybygget legges der Risil skole ligger i dag og skal vende mot vest med et delvis åpent skjermet uteareal. Bygget skal prosjekteres for 588 elever.

Opprinnelig omfang var forenklet skisseprosjekt og forprosjekt, samt utarbeidelse av totalentrepriseforespørsel. Byggherren ønsket av vi skulle gjøre detaljprosjekteringen, og tiltransporterte oss til totalentreprenøren.

Løsning av oppdraget

I samarbeid med LINK arkitektur, har vi utarbeidet et forprosjekt og grunnlag for totalentrepriseforespørsel. Multiconsult har også vært prosjekteringsgruppeleder for gruppen som også omfatter arkitekt, landskapsarkitekt og interiørarkitekt som sidekonsulenter.

Gjennom godt samspill med brukere og byggherre, har vi laget et grunnlag for ny skole og grendesenter som står til forventningene fra både brukere og byggherre.

Våre tjenester

  • Forenklet skisseprosjekt
  • Forprosjekt
  • Krav og ytelsesbeskrivelser til totalentrepriseforespørsel
  • Detaljprosjektering for totalentreprenøren
  • SHA-plan