Soneplan| Ill.: Multiconsult

Soneplan | Ill.: Multiconsult

Beitstad skole

I forbindelse med ombygging av skolen har Multiconsult stått for konsulentbistand for planlegging av utomhusanlegget, med prosjektering av skolegården, geotekniske undersøkelser og støyberegninger.

Beitstad barneskole (1. til 7. klasse) ligger i Steinkjer kommune, i naturskjønne omgivelser ved Beitstadfjorden, og i nær tilknytning til Beistadhallen.

I forbindelse med ombygging av skolen har Multiconsult stått for konsulentbistand for planlegging av utomhusanlegget, med prosjektering av skolegården, geotekniske undersøkelser og støyberegninger.

Deler av den eksisterende bygningsmassen består og skal fortsatt være i bruk som skolelokaler, mens det bygges en ny bygning mellom det eksisterende skolebygget og Beitstadhallen. Den gamle skolebygningen rives og det frigjorte arealet blir en viktig del av den nye skolegården.

Utformingen av oppholdsarealene gir gode oppholdsarealer som legger til rette for fysisk utfoldelse, sosialisering og læring. Det er lagt vekt på tilgjengelighet (universell utforming), trafikksikre løsninger og gode sammenhenger mellom ny og gammel bebyggelse. Anlegget sto ferdig våren 2011.

Løsning av oppdraget

Riksveg 17 går langs skoletomta, og støyskjerming utføres i form av en terrengvoll, som på ”innsida” utnyttes som en spennende del av leikeområdet. I tillegg har skolegården har fått akebakke, gangstier, leikeapparater, voller og et lite amfi med flott utsikt mot fjorden.

Våre tjenester

  • Detaljplan, byggeplan for skolegården
  • Støyberegning fra RV 17
  • Geotekniske undersøkelser/ stabilitetsvurderinger
  • Anbudsdokumenter