Fotoillustrasjon av skolegården | Illustrasjon: Lusparken Arktitekter AS

Fotoillustrasjon av skolegården | Illustrasjon: Lusparken Arktitekter AS

Brundalen skole

Plan og designkonkurranse

I 2013 utlyste Trondheim kommune en plan og designkonkurranse som totalentreprise om utvidelse av Brundalen skole. Dagens skole er i dårlig forfatning og har for lite kapasitet til elevantallet. Med mye tilflytting og nye boliger i området blir elevantallet på skolen nesten doblet.

Dagens bygningsmasse er også i dårlig stand og det kreves en rehabilitering av både innvendig og utvendig areal. Med utvidelse av skolebygget blir også tomtebehovet større og konkurransen har inneholdt utvidelse av tomten mot Aunegrenda borettslag. Som en opsjon skulle det tas med parkeringskjeller for borettslaget i det nye skolebygget.

Multiconsult har vært bidragsyter i konkurransen sammen med totalentreprenør Hent AS og Lusparken Arkitekter AS.

Løsning av oppdraget

Ved utforming av utomhusplanen ble det særlig lagt vekt på å skille trafikkareal fra lekeareal og å få til gode uteoppholdsareal for de ulike klassetrinn. Det ble også lagt vekt på å samkjøre det nye skolebygget med det eksisterende på en god måte.

Mellom den nye og den gamle delen av skolen er det etablert en ny festplass med bl.a. scene, amfi og sitteplasser.

Planen har også lagt til rette for mange ulike aktiviteter i skolegården som bl.a. fotballbane, basketballbane, skate/sykkelløype, akebakke og leke/klatrestativer.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av utomhusplan
  • Bidrag til beskrivende tekst i tilbudsmateriale for totalentreprisen
  • Bidrag plassering av nybygg
  • Bidrag tekniske fag både utomhus og innomhus i fagene RIV, RIB, RIE og VA