Bilde inngang | Illustrasjon: Undervisningsbygg

Østensjø skole

Ny gymsal

Østensjø skole er en barneskole i Oslo kommune med rundt 400 elever. Skolen har fått ny kroppsøvingssal da den eksisterende ikke lenger dekket skolens behov og dagens krav. Prosjektet er et frittliggende bygg, totalt 1146 m2 som dekker skolens behov for ny kroppsøvingssal, klasserom og aktivitetsskole.

I tillegg er utomhusanlegget oppgradert og fornyet for å tilfredsstille universell utforming og skape et attraktivt og funksjonelt anlegg. Utover gjeldende krav er det nye bygget ved Østensjø skole bygget etter passivhusstandard for skolebygg. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise basert på NS 3431.

Da prosjektet ble utpekt som pilotprosjekt med tanke på bygging av passivhus og bruk av BIM i prosjekter har det vært et utstrakt samarbeid mellom prosjekterende, totalentreprenøren og byggherren for å bidra til en felles læring av prosjektet.

Løsning av oppdraget

Prosjektering av gymsal, klasserom og aktivitetsskole. Full BIM/ IFC modell med utveksling av informasjon mot alle siderådgivere.

Våre tjenester

  • Prosjektering og rådgiving